گاه شمار تاریخ: سالگرد صدور اعلامیه ایجاد تامین اجتماعی در ایران / یادگار مصدق

دوم بهمن ماه مصادف است با سالگرد صدور اعلامیه ایجاد تامین اجتماعی در ایران. دوم بهمن ۱۳۳۱ (۲۲ ژانویه ۱۹۵۳) دکتر محمد مصدق رئیس دولت وقت در یک اعلامیه تاریخی، دستور تاسیس فوری سازمان بیمه های اجتماعی را در ایران که از ابتکارهای وی به منظور تامین رفاه عمومی و رفع نگرانی در دوران پیری ـ با برخورداری از مزایای بازنشستگی ـ بشمار می رود صادر کرد