من هم به هر ایرانی در زعفرانیه تهران یک خانه می‌دهم!

واقعا امکان دارد در عرض سه روز مشکل بازار سرمایه حل شود؟ اگر این امکان هست چرا تا امروز برنامه‌ای ارائه نشده است؟