اعلاميه جبهه ملی ايران بمناسبت سالگرد 16 آذر

 

شانزدهم آذر، سالروز اعتراض شکوهمند جنبش دانشجويی ايران خجسته باد!

 

روز تاريخی شانزدهم آذر، سالروز جنبش دانشجويي، در حالی فرا ميرسد که شمار قابل توجهی از دانشجويان دانشگاههای کشور همچنان به جرم ابراز عقيده، دفاع از آزادي، تلاش برای استقرار مردمسالاری و حاکميت ملي، در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند. اين روز تاريخی در حالی فرا می رسد که "باطبی ها" به جرم نشان دادن علامت خشونت خونبار حاکميت، حتی اجازه نمی يابند از چند روز مرخصی خود در خارج زندان بهره جويند، و به گونه ای تجاوزگرانه به زندان باز گردانده می شوند. نشست های دانشجويی با سختگيری های آنچنانی به تعطيل کشانيده می شود و حکم های سنگين کميته های انظباطي،  گروهی از دانشجويان را از ادامه تحصيل باز می دارد.

 

اينهمه، با اين هدف صورت می پذيرد تا جنبش دانشجويی را از توان بياندازند و دانشگاه را وادار به تسليم کنند. ولي، در برابر، جنبش دانشجويی همچنان سرسختانه به پايداری خود ادامه می دهد، پرچمی را که نسل اول آنها درجريان نهضت ملی شدن صنعت نفت برهبری جبهه ملی ايران برافراشته بودند، همچنان بر دوش می کشد و قصد زمين گذاردن آنرا ندارد.

 

دانشجويان بدرستی از رسالتی که بردوش آنان است آگاهی دارند و شجاعانه در برابر هرگونه فشار و تنگنايی که بر آنان وارد آيد پايداری می کنند. آنان نجات کشور را از گردابی که بدان گرفتارشده، در گرو بازگشت حاکميت به ملت می دانند و خواستار آن هستند که نظر و رای مردم محترم شمرده شود. آنان ساختار موجود را پاسخگوی برون شد کشور از بحران و گام نهادن در راستای پيشرفت و توسعه پايدار نمی دانند و معتقدند که برای تعيين ساختاری که پاسخگوی منافع ملی باشد، بايد به رای ملت در يک همه پرسی مراجعه کرد. از اينرو شعار "رفراندم، رفراندوم، اينست شعار مردم" سر می دهند و تا دستيابی به آن از پای نمی نشينند.

 

                                                                                                جبهه ملی ايران

                                                                                                16 آذر 1382