16 آذر 1332

 

نماد مقاومت و آزادگی

 

پس از سپری شدن بيش از پنجاه سال از کودتای ننگين 28 مرداد و برکناری حکومت ملی دکترمحمد مصدق، بزرگمرد تاريخ ايران، نام و ياد دردناک روز شانزدهم آذر 1332، همچنان ماندگار است و به  صورت نمادی از مبارزات حق طلبی وآزدايخواهی مردم آگاه ايران شناخته می شود. با بررسی همه جانبه می توان دريافت که در تاريخ يکصد سال گذشته اين مرز و بوم، جوانان دانش آموز و دانشجو، با الهام از وجدان پاک خود، همواره در صف های مقدم مطالبه عدالت اجتماعی و ستيز با جهل و ستم قرار داشته و عاشقانه بسوی هدف های مقدسشان حرکت کرده اند و توانسته اند با آتش تلاشهای روشنگرانه و تاثير گذار خود جامعه را روشن نگاه دارند.

حماسه عبرت آموز شانزده آذر دانشگاه تهران، که در مقطعی حساس از مبارزات استقلال طلبی و پس از برکناری دکترمصدق، پيش قراولان آن نهضت، اتفاق افتاد، نه تنها برای نسلهای تحصيل کرده و نوانديش، بلکه برای انبوه فعالان سياسی موضوعی برای مطالعه و توجه و تعمق شد، و در سينه تاريخ ثبت گرديد. اين حادثه، گويی از بغض مانده در گلوی ملتی بزرگ حکايت می کند يا ناله ای است که در آستانه رسيدن به پيروزی های غرور آفرين به گوش نسل های بعدی می رسد.

اگر جبهه ملی ايران و حزبهای ملي، فرارسيدن روز غم افزای 16 آذر را در اعلاميه ها و نشريه های  خود يادآوری می نمايند و به روان های پاک شهيدان دانشگاه درود می فرستند، از آن جهت نيز هست که در برابر فسادها و کژی ها، شعله های وطن خواهی و اصلاح طلبی جوانان غيرتمند را فروزانتر نمايند،  چرا که ملت شريف ايران کماکان از دردهای ناشی از فقر و ستم و فقدان عدالت در رنج بوده و محروم از مواهب شناخته شده برای انسانها زندگی می کند. البته ترديدی نيست که از تاريخ خون آلود شدن صحنه دانشگاه در راه تامين و حفظ استقلال و شرافت ايران و ايراني، خون و جان صدها، هزارها، بلکه صد ها هزار جوان و پير ديگر فدا گشته، اما نماد روز فداکاری وجانبازی و احساس مسئوليت «دانشجو»، يعنی شانزده آذر 1332، همچون پرچمی بر قله ی بلند افتخار همچنان در اهتزاز است.

ما ضمن تعظيم به روان تابناک شهيدان دانشگاه، از نقطه نظر عدم احترام هيئت حاکمه به آزادی های اجتماعی و سياسی مردم، و از آن جهت که در رسيدن ملت به آرزوهای بحق و بزرگ، درها همچنان بر پاشنه نيم قرن گذشته می گردد و بارگاه «آزادي» قربانيان بيشتری را می طلبد عميقا" متاسفيم.

 

                                                                             سازمان دانشجويان جبهه ملی ايران

                                                                                           16 آذر 1383