ParsiMail.Com - Persian Email

در ستايش از پايداري كهن شيرمرد جبهه ملّي ايران، مهندس عبّاس اميرانتظام

مهندس عبّاس اميرانتظام عضو هيئت رهبري جبهه ملي ايران و اين مرد پولادين نيم قرن گذشته كه نزديك به ربع قرن از حيات پرثمرش را به اتّهامي واهي در زندانهاي استبداد و ارتجاع گذرانيده و در بهمن ماه ۸۰ بدليل وضعيت وخيم جسماني خود، جهت انجام معالجات پزشكي به مرخصي از زندان آمده بود، در پايان هفته گذشته بار ديگر به زندان فراخوانده شد.
اين مبارز ديرگام نهضت ملّي، پس از كودتاي انگلو-امريكن ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جزو نخستين پايه گذاران نهضت مقاومت ملّي بود كه در مخالفت و افشاي دولت كودتا و هيئت حاكمه فاسد و دست نشانده خارجي و شاهي كه خطاب به كيم روزولت جاسوس سازمان سيا ميگفت: "من حكومتم را از خداوند، ملّتم و شما دارم!"، در فضاي خفقان كامل، جان بركف و بيدريغ كوشيد تا حاكميت ملّت ايران بر سرنوشت خويش بار ديگر تحقّق يابد، و امروز نيز پس از گذشت دو دهه تحمّل سختترين شرايط در زندانهاي رژيم، بر اين هدف متعالي خويش پاي ميفشارد و در طول مدّت مرخصي، با بهره گيري از اين فرصت مستعجل براي روشنگري و احياي خودآگاهي ملّي در جامعه ايراني، به خيزشي دگرباره، كوبنده و توفنده براي احقاق حقّ حاكميت ملّي از طريق برگزاري يك همه پرسي بدور از هرگونه فريب و زور با نظارت سازمان ملل، سخت اهتمام ورزيد و اين امر سبب شد بركرسي نشستگان قدرت جمهوري اسلامي، چونان سردمداران رژيم پيشين، تاب سخنان بي پروا و روشنگر اين كهن مرد هميشه پايدار سنگر مبارزات جبهه ملّي ايران را نياوردند و بار ديگر اين شير دلاور را به زنجير كشيدند.
بدين مناسبت، بعنوان يك هم سنگر و شاگرد مكتب اميرانتظام، لازم است نكات زير را متذكّر شوم:
۱. اكثريت ايرانيان در پي به بن بست رسيدن اصلاحات حكومتي، امروز براي در دست گرفتن سرنوشت خويش و احقاق حقّ حاكميت ملّي راهي جز برپايي يك همه پرسي و رفراندم ملّي نمي شناسند و اگر جرم اميرانتظام اينست، حاكميت راهي جز به زندان افكندن دهها ميليون ايراني ندارد!
۲. اين رفراندم ملّي -بعنوان تنها راه مسالمت آميز استقرار حاكميت ملّي- بايد در يك بستر آزاد با حقوق برابر و بدور از اعمال قدرت كاربدستان جمهوري اسلامي، و جهت تضمين صحّت برگزاري آن، حتماً با نظارت سازمان ملل متّحد صورت پذيرد.
۳. ايرانيان خواستار جامعه اي آزاد هستند و سرسختانه در پي آزادي كلّيه زندانيان سياسي، روشنفكران، نويسندگان، روزنامه نگاران، دانشجويان و جوانان فرهيخته اين مرز و بوم از زندانهاي رژيم ميباشند.
۴. تاريخ نشان داده است كه هيچ رژيم خودكامه و بريده از ملّت نمي تواند به حاكميت خود تداوم ببخشد و ايرانيان آزاده در يك پيكار اصيل و مدني و بدور از خشونت و براي ساختن ايراني آباد و آزاد و سرافراز لحظه اي از پاي نخواهند نشست. امروز نسيم آزادي در اين سرزمين اهورايي وزيدن گرفته است كه فرداي روشن ملّت ايران را قرين پيروزي و بهزيستي و سربلندي خواهد نمود.
۵. تفكّر و انديشه اميرانتظام در زندان اوين محبوس و محصور نمي ماند، فرياد رساي نسل جوان، پرخروش و آينده ساز ايران بازگو كننده اين تفكّر و انديشه است. فريادي كه همه مرزها را درخواهد نورديد و به گوش جهانيان خواهد رسيد.
در پايان ضمن قدرداني و ستايش از پايداري مهندس اميرانتظام، از جانب خود و حزب آينده سازان ايران، همگان را به همبستگي با اين كهن شيرمرد جبهه ملّي ايران فراميخوانم.

آزاد باد ايران.

رامين ناصح، دبيركلّ حزب آينده سازان ايران و مسئول سازمانهاي جبهه ملي در خوزستان.

 

 


T-Online eMail - Anh?ge