بنام خداوند جان و خرد

 

خشونت و آشوبگری در سالگرد فروهرها

را جبهه ملی تقبیح می کند

 

 

بار دیگر، آیین بزرگداشت قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، دو چهره جاویدان مبارزان راه آزادی ایران، در روز آدینه یکم آذرماه، صحنه یکه تازی و تجاوزگری عوامل جناح خشونت طلب گردید. در این روز، شمار فراوانی چماقداران گروههای فشار برای توهین وتهدید و ضرب و شتم مردم سوگوار فرستاده شده بودند تا نفرت، عدم تحمل و،در واقع، وحشت خود را حتی از شبح چهره های میهن پرست و مبارزی مانند فروهر ها نشان دهند. امواج خروشان چندین هزار تن از نیروهای ملی شرکت کننده در این چهارمین سالگرد شهادت فروهرها، به آنها نشان داد که چقدر در انزوا هستند. نیروهای لباس شخصی، با وقاحت نه تنها جوانان و مردان سالمند، بلکه بانوان را نیز با ناهنجارترین وضع ممکن مورد آزارقراردارند که از شرح آن شرم داریم.

 

جناح واپس گرا، متحجر و تشنه قدرت که با جوخه های مرگ و گروههای فشارخود تا بحال شمار بسیاری مرد و زن آزادیخواه را در طی این سالها شهید کرده و شمار فراوانی را زخمی، دستگیر و زندانی کرده است، هنوز بخود نیامده و هنوز قادر نیست پیام مردم را بشنود و سرنوشت خود را در رویارویی با ملت بزرگ و بردبار ایران ارزیابی کند. این جریان خشونت طلب نه تنهاهنوز بدون توجه به وضعیت بحرانی و بشدت خطرناک منطقه در رابطه با ایران، به آشوبگری و ایجاد تنش و تشنج ادامه می دهد، بلکه موقعیت بقاء و دوام خود را نیز تشخیص نمی دهد.

 

این جماعت، با محدوده کوچک فکریشان و عدم دانش تاریخی، تصور می کنند که اگر مردم، بویژه جوانان، را تحریک کنند و وضعیت فوق العاده ایجاد نمایند، خواهند توانست دوباره موقعیت لرزان خود را تثبیت نمایند. در صورتیکه تنها راه نجات آنها و کشور، تمکین به خواست ملت و پرهیز از خشونت گرایی و آشوب زایی است. در غیر این صورت، بیم آن می رود که کشور در گردابی هولناک گرفتار شود وفاجعه ای جبرا ن ناپذیر برای میهن ما ایران بوجود آید.

 

جبهه ملی ایران، ضمن تقبیح ادامه حرکات تحریک آمیز و خشونت بار و غیر انسانی برخی از گروهکهای ضد مردمی درون حاکمیت، هشدار می دهد که اگر بخش دوراندیش حاکمیت بر قدرت نشسته اینگونه عوامل وابسته را مهار نکند، آینده ای بسیار مبهم و خطرآمیز منتظر کشور ما خواهد بود.

 

 

                                                                             جبهه ملی ایران

                                                                               دوم آذر 1381