جهان با اعطای جايزه صلح نوبل به شيرين عبادي، مبارزه پيگيرانه ملت ايران را

در راه دفاع از حقوق بشر، استقرار مردم سالاری و حاکميت ملی، ارج نهاد

 

بانو شيرين عبادي، نخستين قاضی زن در تاريخ ايران، که همه زندگی خود را صرف دفاع از حقوق زنان و کودکان کرده و چند سال گذشته را، با شهامت و از خود گذشتگي، وکالت دفاع از قربانيان قتلهای زنجيره اي، شادروانان داريوش وپروانه فروهر، و نيز متهمان سياسی را برعهده گرفته بوده، و زير فشار دستگاه قضايی هزينه های بسيار پرداخته، نماد يک زن ايرانی و وجدان ايرانی است.

 

کميته صلح نوبل ايشان را برای تلاش و مبارزه در راه مردم سالاری و حقوق بشر، بويژه در راستای حقوق کودکان و زنان، و نيز سخنگويی شهامت آميزش سزاوار دريافت اين جايزه ارزشمند شناخته است. در  متن اعلاميه کميته صلح نوبل درباره اين بانوی آزاده چنين آمده است: " صدای رسا و محکم او بعنوان يک وکيل، يک قاضي، سخنران، نويسنده و فعال سياسي، در کشورش ايران و درسراسر جهان منعکس گشته است. او با وجود خطراتی که امنيت او را تهديد می کرده، همچنان با اگاهی وکمال شجاعت ايستادگی کرده است. مبارزه در راه بنيادی ترين حقوق بشر موضوع اصلی فعاليت های اوست."

 

جبهه ملی ايران، در حاليکه دريافت جايزه صلح نوبل را، که برای نخستين بار به يک ايرانی اعطا می شود، به بانو شيرين عبادی و همه ملت ايران تبريک می گويد، يادآورمی شود که اين جايزه متعلق به همه ايرانيان بيدار و مبارزی است که يکصد سال است برای احقاق حقوق خود و استقرار مردم سالاری و حاکميت ملی در اين سرزمين مبارزه می کنند.

 

سرانجام، جامعه جهانی صدای مردم ايران را شنيد، خواست مردم ايران را درک کرد و به آن پاسخ داد. شيرين عبادی اکنون در صف مردانی چون نلسون ماندلا و لخ والسا قرار گرفته است. اگر آنان با آوردن جايزه صلح نوبل به کشورهايشان، راه رسيدن به دموکراسی را در آنجا هموارتر کردند، ايران هم پس از دريافت اين جايزه ديگر ايران ديروز نخواهد بود.

 

طيف شخصيت های مهم جهانی مانند روسای جمهور فرانسه و آلمان، پاپ پل دوم و رييس جمهور چک که هردو نامزد اين جايزه بودند، اتحاديه اروپا، نخست وزير نروژ، عفو بين الملل و کميسيون عالی حقوق بشر سازمان ملل، که اين رويداد را به عبادی و مردم ايران تبريک گفتند، حاکميت بر قدرت نشسته را بايد به تامل وادارد و متوجه اين واقعيت کند که اکنون چشم جهان به ايران دوخته شده، و نوبت ماست که ستمگری و زور و فساد را در کشورمان پايان دهيم.

 

مقامات دولتی ايران هم، با استقبال ازاين جايزه بعنوان اينکه مايه افتخار ايران است، و تبريک به بانو شيرين عبادي، فاصله خود را از بخش انحصارگر و قدرت مدار حاکميت که اين جايزه را ترفند و سياست بازی استکبار جهانی خوانده است، زيادتر کرده و هشيارانه متوجه شده است که انحصارگران و زورگويان حاکميت که برای حفظ منافع نامشروع خود مانع رشد دموکراسی در ايران هستند، روی زمين لغزان ايستاده اند.

 

جبهه ملی ايران اعطای جايزه صلح نوبل را به يک زن مبارز ايراني، پيامی از جامعه جهانی به ملت ايران تلقی می کند که " ما تو را تنها نمی گذاريم".

 

                                                                             جبهه ملی ايران

                                                                             18 مهر 1382