جبهه ملی ايران

 شرکت در انتخابات مجلس را با منافع ملی و حقوق مسلم ملت ايران همخوان نمی بيند، و تنها راه برون شد از بحران را برگزاری يک همه پرسی برای دگرگونی ساختار حاکميت می داند.

 

زمان انتخابات مجلس هفتم در حالی فرا می رسد که شرايط درونی و نيز بيرونی ايران بيش از هرزمان بشدت بحرانی است ونگرانی سراپای جامعه را فراگرفته است. جناح انحصار طلب وخودکامه حاکميت بيش ازهر وقت حقوق ملت را ناديده انگاشته و ساز وکاری را در پيش گرفته که از جمهوريت نظام هيچ نشانی برجای نمانده است. همه تصميمات در چنبره قدرت ساختار نظام "ولايي" با ناديده انگاشتن حق تعيين سرنوشت از سوی ملت اتخاذ می شود. مجلس بوسيله دو ارگان قدرتمند انتصابی شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت که فقط پاسدار قدرت حاکميت دين سالاران می باشد، بکلی ناتوان و بی اثر شده و بصورت ارگانی فاقد هرگونه کارآيی درآمده است. در چنين شرايط، شاهد فشار هر چه بيشتر بر صاحبان انديشه وقلم، تلاشگران دگرانديش ملی ونيروهای وابسته به جنبش دانشجويی ميباشيم. روزبروز برسياهکاری های گروههای فشار در برهم زدن اجتماعات و حمله های جسورانه به سخنرانان و دگرانديشان، حتا اصلاح طلبان درون حاکميت، افزوده می گردد. در بعد خارجی نيز در حاليکه حاکمان در پس پرده برای حفظ قدرت خود با سلطه گران به مذاکرات پنهانی مشغولند، اين ملت ايران است که زير بار تحميل های گوناگون در چارچوب قراردادهای مربوط به نفت و گاز و قطعنامه های پی در پي، شانه هايش سنگينی می کند.

ما باور داريم که تا زمانيکه مردم نتوانند نمايندگان خود را برکنار از دخالت ارگانهای انتصابی بر گزينند، و تا زمانيکه کار قانونگذاری مجلس بوسيله ارگانهای انتصابی "وتو" می شود، مشارکت مردم در انتخابات سودی برای منافع ملت نخواهد داشت و فقط می تواند بر مشروعيت نظامی که در تضاد با خواست ملت همه توانش را بکار گرفته، مهر تاييد بگذارد. ازاينرو، جبهه ملی ايران شرکت درانتخابات را با منافع ملی وحقوق ملت ايران همسو نمی يابد و بر اين باور است که، برای برونشد از بحرانهای فزاينده، ايجاب می کند که گردانندگان امور  به يک همه پرسی راستين و آزاد تن در دهند؛ باشد که ملت ايران بتواند ساختار ونظام دلخواه خود را در راستای دستيابی به مردم سالاری و استقرار حاکميت ملی برگزيند.

 

                                                                             جبهه ملی ايران

                                                                             20 آذر 1382