جبهه ملی ايران در انتخابات شرکت نمی کند

 

هموطنان عزيز، مردم شرافتمند ايران:

 

هيئت حاکمه جمهوری اسلامی ازماهها پيش با ترفندهای گوناگون و با پس و پيش کردن مهره های سوخته و بی اعتبار خود در رسانه های گروهي، به خيال خود، به گرم کردن تنور انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای پرداخته است، غافل از آنکه ملت بزرگ ايران با در پيش چشم داشتن تجربه های حضور خود در هفتمين و هشتمين انتخابات رياست جمهوری و  انتخابات ششمين دوره مجلس معروف به مجلس اصلاحات، بخوبی دريافته است که تا ساختار حاکميت به اينگونه برقرار است، از شرکت در انتخابات هيچ چيز بجز خسران عايدش نخواهد شد.

 

وقتی شورای نگهبان انتصابی زيرعنوان نظارت استصوابی هر دگرانديش وهر چهره آزاديخواه و مردمی را از شرکت در انتخابات باز می دارد و فقط به عوامل مطيع حاکميت اجازه حضور در عرصه انتخابات را ميدهد وخود بجای ملت کانديدای رياست جمهوری بر می گزيند، و مردم ايران ناگزيرند فقط به عناصر وابسته به حاکميت رای بدهند، چه جايی برای شرکت در انتخابات باقی می ماند؟

 

هموطنان عزيز، مردم شرافتمند ايران:

در شرايط کنونی جامعه ايران که فقر روز افزون، گرانی لجام گسيخته، بيکاری ميليونها نفر از فرزندان لايق ملت، فحشاء، اعتياد گسترده، فرار مغزهای ارزشمند کشور و وجود خيل عظيمی از آزاديخواهان، استادان ودانشجويان در زندانها، طومار زندگی ملت بزرگ ايران را درهم پيچيده، و درحاليکه سياستهای ناآگاهانه و نابخردانه حاکميت در برخورد با مسائل منطقه ای و جهانی تهديد های عظيم و نابودکننده ای را برای اين مرز و بوم فراهم آورده است، شرکت در انتصاباتی که حاکميت با زور و تزوير ميخواهد به آن لباس انتخابات بپوشاند، چه گره ای را از کار اين کشور خواهد گشود؟

 

جبهه ملی ايران، چنانکه بارها اعلام نموده است، تنها راه برونشد از بحران را تغييرات بنيادين در ساختار حاکميت، و برقراری حاکميت ملي، می داند.

 

تا زمانی که حاکميت ملی استقرار نيافته و آزاديهای اساسی ملت ايران، مانند آزادی بيان و آزادی قلم و آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی کانديدا شدن برای هر شخص ايرانی با هر عقيده و مرامی تامين نشده، و تا زمانی که حاکميت جمهوری اسلامی حق انتخاب را از مردم ايران سلب می کند، شرکت در انتخابات جز پذيرش توهين و تن دادن به بازی در يک نمايش رسوا و تاسف بار نتيجه ای در بر نخواهد داشت.

 

                                                                   هيئت اجرايی جبهه ملی ايران

                                                                             12 دی 1383