اعلاميه جبهه ملي ايران

 
 

نظر به پاره اي از شايعات مغرضانه كه درباره نظريات جبهه ملي ايران نسبت به قوميت هاي ايراني پراكنده شده است، به آگاهي همگان مي رسانيم كه اصولاً جبهه ملي همواره پشتيبان تساوي حقوق قوميت هاي ايراني بوده و دمكراسي را براي همه اقوام و تيره هاي ايراني در استفاده از آزاديهاي قانوني و فرهنگ بومي مطالبه مي كند و فعاليت هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آنان را كه حافظ مصالح و منافع و تماميت ارضي اين مرز و بوم باشد همواره مورد حمايت قرار مي دهد. ولي با هرگونه فعاليتي كه به منزله جدايي خواهي و تجزيه طلبي در هر لباس باشد مخالفت مي ورزد.

بنا براين هر نوع بيانيه اي كه قبل و بعد از اين اعلاميه در نقض اين سياست باشد و يا تضعيف زبان ملي و رسمي فارسي را دربرگيرد به امضاي هيأت رهبري جبهه ملي ايران نبوده و نيست.

اديب برومند. عباس اميرانتظام. دكتر داود هرميداس باوند. مهندس نظام الدين موحد. دكتر پرويز ورجاوند