با افسوس و اندوه بسيار، درگذشت چهره ديرپا و مبارز نهضت ملی ايران و از اعضای هيئت رهبری جبهه ملی ايران، دکتر امير مسعود حجازي، را پس از يک دوران طولانی بيماري، به آگاهی هموطنان عزيز، مردم حق شناس ايران می رسانيم.  شادروان دکتر حجازی در سراسر زندگی پرافتخارش در راه آرمانهای مصدق بزرگ و جبهه ملی ايران، يعنی آزادی و استقلال ايران و سربلندی ملت بزرگ ايران تلاش نمود و از سال 1328 تا واپسين روزهای زندگی در صف اول مبارزه حق طلبانه ملت ايران قرار داشت. او بسياری از سالهای عمر گرانبهای خود را سرافرازانه در زندانها سپری نمود.

 

آيين آمرزش خواهی آن بزرگمرد فرزانه در روز سه شنبه 15 دی 1383، از ساعت 18 تا 19:30 ، در مسجد نور، واقع در ميدان دکتر سيد حسين فاطمی برگزار خواهد شد.

 

 روابط عمومی جبهه ملی ايران