انتخابات هيئت اجرايی  جبهه ملی ايران

 

در جلسه پنجشنبه 26 شهريور 1383، شورای مرکزی جبهه ملی ايران، هفت نفر اعضای هيئت اجرايی جبهه ملی ايران را به شرح زير انتخاب شدند:

 

هيئت اجرايی جبهه ملی ايران:

بانو مه لقا اردلان

مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي

مهندس کورش زعيم

دکتر خسرو سعيدی

آقای اصغر فنی پور

دکتر سيد حسين موسويان

دکتر مهدی مويد زاده

 

انتخابات داخلی هيئت اجرايی در نخستين جلسه هيئت اجرايی جديد انجام خواهد گرفت.

 

                                                                             روابط عمومی جبهه ملی ايران

                                                                              28 شهريور 1383