بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

جبهه ملی ایران

از خواستهای برحق کارگران شرکت واحد پشتیبانی می کند

بیش از دو دهه است که کارگران و زحمتکشان صنایع و خدمات در ایران سیاست های تخریبی و قول های وفا نشده حاکمیت جمهوری اسلامی را تحمل می کنند و بخاطر عشق به میهن دم فرو می بندند. بیش از دو دهه است که کارگران و کارمندان شاهد تنزل درآمد و قدرت خرید، و صعود تورمی هزینه های زندگی خود هستند. بیش از دو دهه است که آنان شاهد تعطیل تدریجی کارخانه های تولیدی کشور بعلت سیاست های غلط اقتصادی، انحصارگری و سیاستهای منزوی کننده خارجی هستند که نتیجه آن کاهش سطح رفاه، بیکار شدن بیشتر و بیشتر کارگران و متخصصان و رواج اقتصاد دلالی و کسب ثروت های نامشروع و غیرقانونی توسط وابستگان به حاکمیت و خانواده های قدرتمند هستند. بیش از دو دهه است که شاهد گسترده تر شدن فساد اخلاقی، اعتیاد وانواع بزهکاری ها در میان مردم، بویژه جوانان، هستند. و بیش از دو دهه است که کارگران و زحمتکشان ایران شاهد فرار سرمایه ها و مغزهای کشور در نتیجه ستم و اختناق و ناامنی اقتصادی و اجتماعی هستند که سرانجام آن کاهش سرمایه گذاری در صنایع، کاهش تولید ملی و کاهش اشتغال بوده است.

کارگران ما نه حق تشکل دارند، نه حق اعتراض و نه راهی برای ابراز دردهای خود و خواستهای خود. دستگیری و زندانی کردن اعضای هیئت مدیره کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که، پس از اینهمه سال محرومیت و زندگی در سطح فقر، به جرم تصمیم به اعتصاب، که حق مسلم هر کارگر تلاشگر تولید کننده و هر فعال بخش خدماتی جامعه است، نشانه بارز نوع حکومتی است که بر مردم ایران تسلط دارد.

تا کی گروه های زیر ستم ملت ایران با وجود کار و تلاش بی وقفه در راه آبادانی و پیشرفت کشور باید تحمل این زندگی مشقت بار را بکنند و دم نزنند؟ و تا کی باید در یک دور باطل معیشتی نابسامان ناشی از ندانم کاری ها، بی لیاقتی ها، فساد و پاسخگو نبودن حاکمیت به ملت سرگردان باشند؟

جبهه ملی ایران، در حالیکه از حق تشکل، حق اعتراض و حق اعتصاب همه کارگران زحمتکش کشور حمایت می کند، خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط نمایندگان اتحادیه کارگران شرکت واحد و رسیدگی به خواستهای برحق آنان است. جبهه ملی ایران به حاکمیت هشدار میدهد که با سیاستهای ضد مردمی و اختناق آمیز خود در خاموش کردن صدای برحق کارگران و عدم رسیدگی به خواستهای مشروع آنان، اوضاع را بسوی انفجار پیش نبرد.

                                                                                     جبهه ملی ایران

                                                                                        8دی 1384  

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران