بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

تسليت

 درگذشت پاپ ژان پل دوم، رهبر کاتوليکهای جهان را به همه مسيحيان، بويژه هم ميهنان مسيحی و کاتوليک در ايران و سراسر جهان تسليت می گوييم.

 گراميداشت پاپ ژان پل دوم نه تنها برای مقام والای وی بعنوان رهبر مذهبی بيش از يک ميليارد مردم جهان، بلکه برای نقش سازنده و موثر او در راستای صلح جهاني، آزادي، نزديکی و ايجاد جو احترام متقابل، تعامل و برادری ميان دينهای جهان می باشد.

 

                                                                             اديب برومند

                                                                             رييس شورای مرکزی جبهه ملی ايران

                                                                             تهران، ايران

  

We hereby express our condolences for the passing of Pope John Paul II, head of the Catholic Church and an outstanding world religious leader, to all followers of Christian faith, specially, to our Christian and Catholic fellow countrypersons in Iran and all over the world.

Pope John Paul II, is respected universally not only for his high religious position as the leader of over a billion Catholics around the world, but for his constructive role and efforts toward world peace and toward creating an atmosphere of mutual respect, tolerance and brotherhood among world religions.

 

Adib Boroumand

Head of Central Council

Iran National Front

Tehran, Iran

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

رجوع به مطالب مشابه