بازگشت به صفحه اول  
 
 

 درباره اعلامیه جبهه ملی ایران دررابطه با مسئله هسته ای

رادیو بی بی سی فارسی با کورش زعیم، شنبه15/10/05، 23/07/84

 

محمد منظرپور: جبهه ملی ایران امروز اعلامیه ای در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی مدیریت این چالشها منتشر کرده است. ما از آقای مهندس کورش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران پرسیدیم که انگیزه انتشار این بیانیه چه بوده؟

کورش زعیم: ما همیشه در بیانیه ها، مقاله ها و سحنزانی های خود گفته بودیم که دسترسی و پیشرفت در تکنولوژی هسته ای صلح آمیز حق قانونی ایران است، و این حق با عضویت ایران در IAEA و NPT تضمین شده است، ولی همچنین بر این باور هستیم که داشتن سلاح اتمی نه به صلاح ایران است و نه کاربردی موثر در دفاع از منافع ایران دارد.

ما همچنین باور داریم هیاهویی که درباره فعالیتهای هسته ای ایران در طی دو سه سال گذشته بر پا شده، فقط جنبه سیاسی دارد و بر می گردد به عملکرد جمهوری اسلامی در سیاست و فعالیت های خارجی خود که باعث عدم اعتماد جامعه جهانی شده است. بعقیده ما نگرانی غرب از این نیست که ایران بدنبال سلاح هسته ایست، بلکه نگرانی این است که بعلت ناپایدار بودن سیاست های خارجی ایران و بعلت چندگانگی مراکز قدرت و تصمیم گیری، عوامل خطرزا در چرخه سوخت هسته ای ممکن است توسط گروه های تندرو ایران به گروه های تروریستی خارج از مرز نشت کند.

ما شاهد ندانم بکاری های جمهوری اسلامی در روند مذاکرات نظارت، کنترل و اعتماد سازی در طی دو سال گذشته بوده ایم که ما را اکنون به این بن بست کشانده که باید برای حفظ منافع اقتصادی و جلوگیری از نابودی سرمایه های ملی از یک حق مسلم و ضروری خود چشم پوشی کنیم.

از جمله اشتباهات جمهوری اسلامی خارج کردن مذاکرات از جنبه فنی و حقوقی با آژانس به مذاکرات سیاسی با سه کشور اروپایی بود. چون خوش خیالانه تصور می کردند که اروپا در رقابت و چالش با امریکاست و می تواند سد راه تهدیدهای امریکا شود. همچنین، همیشه این ابهام وجود داشت که کشورهایی مانند روسیه، چین و هند با دریافت امتیازهایی از ایران از ما حمایت خواهند کرد، ولی با اعلام نابخردانه سیاست نگاه به شرق، ومتعاقبا" رای مخالف این کشورها درشورای حکام، این ابهام ازبین رفت و انزوای کامل جمهوری اسلامی بیشتر آشکار شد.

این اعلامیه جبهه ملی ایران، در واقع، باز هشدار می دهد که جمهوری اسلامی دست از این ندانم بکاری ها بردارد و بیش از این منافع حیاتی ایران را بخطر نیاندازید. با این ساختار حکومتی، و با این فضای بسته و عدم استفاده از کاردانان و کارشناسان، امکان انجام هیچ کاری که بسود منافع و آینده مردم ایران باشد وجود ندارد. تنها راه نجات از این بن بست و جلب اعتماد جامعه جهانی، و نیز برداشتن سد راه پیشرفت و سعادت ملت، تغییر بنیادین ساختار حکومتی، حرکت بسوی دموکراسی و حاکمیت ملی است.

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران