بازگشت به صفحه اول  
 
 

 29 اسفند، روز تجلي اراده ملت ايران

جبهه ملي ايران سالگرد روز تاريخي 29 اسفند 1329 را به ملت ايران شادباش مي گويد. ملي شدن صنعت نفت آغاز مبارزه اي بود كه ژرفا و نيرومندي فرهنگ و تاريخ كهن ايران زمين را به نمايش جهانيان گذاشت.

     در دوران نهضت ملي كردن صنعت نفت كشور، مردم بزرگ ايران نشان دادند كه چگونه مي توان با يك رهبري برگزيده ملت در انتخاباتي آزاد، و دولتي رها از فساد و خشونت و خفقان، يوغ قدرتمندترين نيروي استثمار زمان را در هم شكست و در مسير اين مبارزه نابرابر به احترام و افتخار بين المللي هم دست يافت.

جبهه ملي ايران

 29 اسفند 1384

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران