بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملي ايران

رويداد دردناك زمين لرزه لرستان و تلفات جاني آنرا به ملت ايران تسليت مي گويد

جبهه ملي ايران، در حاليكه تاثر عميق خود را از اين رويداد تلخ ابراز و همدردي خود را با هم ميهنان داغديده، مال باخته و بي خانمان شده در لرستان اعلام مي دارد، بي توجهي حاكميت را نسبت به اقدامات پيشگيرانه و ايمن سازي در برابر بلاياي طبيعي، عامل اينگونه فاجعه ها دانسته، از دستگاهها و سازمانهاي متعدد و موازي عريض و طويل مسئول اينگونه حوادث، كه اعتبارهاي كلان نيز در اختيار دارند، مي خواهد كه هرچه سريعتر و با كارآيي بيشتر به ياري هم ميهنان آسيب ديده بشتابند و بكوشند تا نابساماني هاي كمك رساني به آسيب ديدگان زمين لرزه بم در اينجا تكرار نشود.

جبهه ملي ايران، همچنين، آمادگي خود را، همچون گذشته، براي ساماندهي ستاد كمك رساني مردمي اعلام مي دارد، بشرط آنكه حاكميت از دخالت در اين كار خودداري كند. جبهه ملي ايران در جريان زمين لرزه هاي بويين زهرا، طبس و بم، با پشتيباني هم ميهنان دلسوز، در صحنه حضور پيدا كرد و ياري رسان هموطنان آسيب ديده شد. در اين موقعيت هم آماده است تا با كسب ياري از هموطنان ارجمند و انساندوست كشور، در اين امر مهم نقش آفرين باشد.

  جبهه ملي ايران

                                                        12 فروردين 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران