بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملی ایران

روز جهانی کارگر را به جامعه کارگری ایران شادباش می گوید

در حالیکه در سراسر جهان متمدن، دهها سال است که کارگران از حقوق کامل مدنی حق تشکل و حق اعتراض ازراه اعتصاب برخوردارند، حاکمیت جمهوری اسلامی که مدعی پشتیبانی ازطبقه "مستضعف" است، هنوز کارگران را که برای اعمال حق اعتراض به شرایط کاری خود دست به اعتصاب می زنند، مضروب می کند، به زندان می اندازد و از بازگشت به کار محروم می کند.

        در حالیکه در بیشتر کشورهای متمدن جهان روز کارگر برای بزرگداشت جامعه کارگری که چرخ اقتصاد را بگردش در می آورند، تعطیل اعلام شده است، در جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف و گاه نا مرتبط با فرهنگ و تاریخ ایران زمین تعطیل اعلام می کند، بجز برای روز کارگر.

          در حالیکه ایران نخستین پایه گذار حقوق کارگری و بزرگداشت کارگران در جهان بوده، و در دو هزار و پانصد سال پیش، زمانی که در کشورهای دیگر با شلاق وبدون مزد از کارگران کار می کشیدند، پرداخت دستمزد کافی، زمان کار معین روزانه، داشتن تعطیلات وتامین خوراک متناسب بانوع کار و سن و جنسیت کارگر اعمال می شده است، زمانی که در دولت جبهه ملی مصدق برای نخستین بار در منطقه برخورداری از بیمه های اجتماعی برای کارگران برقرار گردید، جمهوری اسلامی اکنون کارگران ما را از حداقل دستمزد لازم برای یک زندگی آسوده و حداقل شرایط مناسب کاری محروم نگه داشته و از حق تشکل، اعتصاب واعتراض نیز محروم ساخته است. کمااینکه با اعتصاب کارگران اتوبوسرانی تهران در اعتراض به کمی دستمزد، با خشونت شدید برخورد شد، هنوز همه از زندان آزاد نشده اند و بیش از 160 نفر آنها از حق بازگشت به کار محروم شده اند. ما اعلام می کنیم که بی اعتنایی به نیازهای کارگران و کشاورزان کشور و خشونت نسبت به آنها باید به پایان برسد.

          ازسوی دیگر، سیاستهای غلط اقتصادی جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دلالی و ضدتولیدی، گسترش فرهنگ و حجم قاچاق، فساد حیرت انگیز، بذل و بخشش های خارجی بی دلیل، تنش آفرینی های بیمورد، انحصارگری دراقتصاد و درکنترل منابع مالی کشور و بی اعتنایی به نیازهای  تولیدگران، باعث ورشکست و یا تعطیل شدن دائمی و مستمر کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، رشد قراردادهای موقت خدمات انسانی و درنتیجه کاهش کیفیت وامنیت شغلی شده است. ما ازحاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم که هرچه زودتر به خواستهای زیر که حداقل نیازهای کارگر ایرانی است، تن در دهد:

         - حق ایجاد اتحادیه، سندیکا و تشکل های کارگری.    

        - حق اعتصاب برای اعتراض به شرایط کار و دستمزد و خدمات رفاهی.

        - برخورداری از حداقل دستمزد برای یک زندگی آبرومند.

        - برخورداری از حقوق بیکاری برای دستکم شش ماه.

        - برخورداری از بیمه درمانی برای خود و خانواده.

        - برخورداری از مزایای طبقه بندی مشاغل.

        - برخوداری از شرایط ایمنی در محیط کار.

        - برخورداری از امنیت شغلی.

        - برخورداری از امکانات سوادآموزی رایگان.

        - برخورداری از امکانات بهبود و روزآمد سازی مهارت ها.

        - برخورداری از مرخصی مناسب بارداری و پس از زایش، برای زنان کارگر.

        - برابری دستمزد و مزایا برای زن  مرد در شرایط مساوی. 

        - رسیدگی به نیازهای تولیدگران و کارآفرینان برای ایجاد شغل.

        - کاربرد درآمد نفت برای ایجاد اشتغال، بجای هزینه های گزاف برای نهادهای جورواجور مذهبی و وابسته به انحصارگران حکومت.

   جبهه ملی ایران در این برهه حساس و خطیر کنونی کشور به کارگران عزیز و ملت شرافتمند و بردبار ایران پیام میدهد که تنها با برقراری مردم سالاری و استقرار حاکمیت ملی است که می توان حقوق سیاسی و اجتماعی و صنفی خود را بدست آورد و پیشرفت، سربلندی و استقلال کشور را تضمین نمود.

                                                                                                                            جبهه ملی ایران

                                                                                               11 اردیبهشت 1385

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران