بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملی ایران  دوازدهم اردیبهشت روز معلم  که یادآور همبستگی و مبارزات معلمان در سال هزار و سیصد و چهل است را گرامی میدارد

هموطنان عزیز :  با نگاهی بمبارزات حق طلبانه ملت ایران در پنجاه سال اخیرشاهدیم که معلمین تحت ستم ایران برای دستیابی بخواسته های صنفی واجتماعی خود تلاشهای فراوان نموده وبرا ی کسب آ زادی وحقوق اساسی مردم ایران فعالانه کوشیده اند .دردوازدهم اردیبهشت ماه  یکهزاروسیصدوچهل درپی ماههامبارزه متحد صنفی وبهره گیری ازاعتصاب که حق چون وچرا ناپذیر  همه گروههای اجتماعیست  معلمان دربرابر مجلس شورای ملی (میدان بهارستان )گرد آمدند وبرآن شدند که بانگ اعتراض خویش را در مورد ناچیز بودن حقوق دریافتی  وبرخوردار نبودن از حداقل شرایط زندگی بگوش نمایندگان مجلس برسانند که پلیس رژیم سلطنتی پهلوی بایورش بیرحمانه گروهی را بخاک وخون کشید ومعلمی آزاده بنام دکتر خانعلی را بشهادت رساند .فردای آنروزدرمراسم تشییع پیکر پاک آن آزادمرد دانشجویان وبازاریان تهران بحمایت فرهنگیان به راهپیمایی پیوستند که عظمت آن هیئت حاکمه را به تسلیم واداشت وبا تغییر دولت بخش مهمی از خواسته های معلمین تحقق پذیرفت . ازآن سال دوازدهم اردیبهشت روز معلم نامیده شد . هرچند که رژیم شاه از بزرگداشت این روز ممانعت بعمل میاورد ولی آموزگاران ودبیران درجایجای میهن ما  تاحد امکان در اجتماع های خود روز معلم را گرامی میداشتند . پس از انقلاب  درپی تقارن ترورآیت ا...مطهری بااین روز بدون اینکه ازسابقه تاریخی وخاطره شکوهمند وحدت همدلی و پیروزی  معلمان درسال چهل یادی شود این روز را دوباره روزمعلم نام کردند .  

معلمین ایران چه قبل وچه بعد از انقلاب سالیان درازست که از حق تشکیل اتحادیه وانجمن های مستقل صنفی وحق اعتصاب برای رسیدن بحقوق واقعی شان محروم مانده اند وناله وفغانشان تحت فشار گردانندگان حکومت ووزارت آموزش وپرورش درسینه ها خفه شده وبجایی نرسیده است . معلمین میهن ما علاوه بر محرومیت از آزادیهای اجتماعی فرهنگی وسیاسی چون دیگر گروههای اجتماعی ملت ایران درخط فقر واکثریت آنان زیر خط فقرند و دریغا که زندگی محقرانه ای دارند . مبالغ دریافتی توسط معلما نی که به آنهاحق التدریسی میگویند درحد تاسف آوری ناچیز است . پرورش دهندگان نسل آینده ایران خود آینده ای پر از ابهام وبسی تاریک دارند . امنیت شغلی درنظام آموزشی ما برای مربیان این مرز وبوم فسانه ای بیش نیست . مربیان آزاده نیک اندیش شاگردان آزاده می پرورند که ایرانی مستقل وآزاد نیازمند آنانست . بسیارند معلمانیکه برای گذران زندگی بمشاغلی روی میاورند که درهنگام پرداختن به آن آرزو میکنند شاگردانشان آنها رانبینند. فضاهای امنیتی مدارس از معلم وشاگرد انسانهای دل نگرانی بجامعه تحویل میدهد . درچنین شرایطی هرگاه ندای حق طلبانه ای بگوش صاحبان قدرت    برسد معلمان بدون تردید مورد تهدید توبیخ واخراج قرار میگیرند .اینان که سازندگان نسل فردایند باتمام مشکلات طاقت فرسا صمیمانه ودلسوزانه برای  آموزش در تلاشند . مابراین باوریم که تا تغییرات مطلوب درساختار حکومتی ایران ایجاد نشود وآزادی ودموکراسی وحاکمیت ملی استقرار نیابد ستم بر معلمان ادامه خواهد داشت وتنهادریک حکومت مردمسالار خواسته های معلمین تحقق خواهد یافت .  جبهه ملی ایران با گرامیداشت روز معلم با امید به پیروزی وسرافرازی ملت ایران بمعلمان شرافتمند سراسر کشور درود میفرستد . 

دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزاوسیصدوهشتادوپنج                                                                                                                هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران