بازگشت به صفحه اول  
 
 

 آيا حاكميت جمهوری اسلامي هنوز خواب است؟

ناآرامي ها و تظاهرات گسترده در استانهاي شمال غربي ايران در اعتراض به يك كاريكاتور كه شوخي زشت و ناپسندي با هم ميهنان آذري ما كرده بود، نشان ميدهد كه، همچنان كه ما بارها به حاكميت جمهوري اسلامي هشدار داده ايم، آتش زير خاكستر جامعه به تنگ آمده ايران با يك جرقه كوچك شعله ور خواهد شد. ما هُشدار داديم كه با بسته نگه داشتن جامعه، تحميل خفقان و انحصارگري مذهبي، خشم و عصيان همگاني برانگيخته خواهد شد و بدست خود مسئولان ناآگاه و بي لياقت جمهوري اسلامي بستر آشوب و هرج و مرج فراهم خواهد آمد.

سالهاست كه ملت ايران محروميت هاي ناشي از انزواي بين المللي را تحمل مي كند. سالهاست كه ملت ايران محروميت ازابتدايي ترين حقوق انساني را كه حق گزينش آزاد است تحمل ميكند. سالهاست كه ملت ايران تبعيض هاي مذهبي و جغرافيايي را تحمل مي كند. اكنون ديگر ملت ايران بردباري خود را از دست داده و ماههاست كه ناامني و عصيان از اينهمه تبعيض و ستم و  فساد، در سراسر كشور براه افتاده است. در چهار سوي كشور، خطر كمين كرده و خوش خيالي حاكميت كه مي تواند با يك مشت نوجوان شستشوي مغزي شده و عمليات انتحاري از حاكميت خود محافظت كند، ملت را مستاصل كرده است.

مسئله، يك كاريكاتور توهين آميز نيست. مردم ما صدها سال است كه در قالب طنز سربسر يكديگر مي گذارند. شوخي هاي تبريزي و اصفهاني و كاشي و قزويني و رشتي و غيره، در فرهنگ ما، درمطبوعات ما، در نمايشنامه هاي ما و هم در راديو وتلويزيون ما هميشه خوراك معمول و عادي بوده است. ولي چرا چاپ يك مطلب تحريك آميز در اين موقعييت حساس هزاران نفر را به حركت در مي آورد، بايد حاكميت جمهوري اسلامي را بيدار كند كه مسئله خود آنها هستند نه يك كاريكاتور. مردم در واقع عليه جمهوري اسلامي تظاهرات مي كنند نه عليه يك روزنامه؛ و برنده در اين ماجرا كه بدست خود جمهوري اسلامي ايجاد شده، فقط توطئه گران بيگانه خواهند بود.

ما دراين لحظات حساس بحاكميت جمهوري اسلامي هشدار ميدهيم كه سياستهاي انحصارگرانه و ديكتاتورمآبانه فقط شما را به سقوط وكشور را به آسيب هايي جبران ناپذير وحتا مخاطره تماميت ارضي كشور سوق خواهد داد. ما براي چندمين بار بحاكميت خوش خيال و خفته گوشزد مي كنيم كه تنها راهكار برونشُد ازاين شرايط بحراني، كه كشوررا دهها سال است عقب نگهداشته واكنون امنيت و يكپارچگي ميهن ما را نيز با خطر جدي روبرو كرده، تغيير بنيادين ساختار حكومتي، پايان دادن به اختيارات فردي بدون مسئوليت، جدايي دين از حكومت و رفع تبعيض هاي مذهبي و انتخابات آزاد زير نظارت سازمان ملل متحد است.

هيئت اجرايي جبهه ملي ايران

      2 خرداد 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران