بازگشت به صفحه اول  
 
 

بنام خداند جان و خرد

هيچ نيرو، تهديد و فشاری نميتواند جنبش ملي و آزاديخواهانه دانشجويي ايران را  از توان بياندازد

با نزديك شدن هيجدهم تيرماه، حاكميت بر آن گرديده تا بر فشارها و تهديدهاي خود نسبت به دانشگاهها بيافزايد و با بازداشت ها و تهديد به بازداشت فعالان دانشجويي و به ميدان آوردن لباس شخصي ها با نام بسيج دانشجويي و برخورد شديد با انتخابات انجمن هاي اسلامي در شماري از دانشگاهها، خفقان پليسي- امنيتي سنگيني را بر دانشگاهها حاكم بسازد و راه را بر برپايي مراسم بزرگداشت فاجعه 18 تيرماه و جنبش آزاديخواهانه فراگير دانشجويي سد سازد.

برخورد شديد با دانشجويان كوي دانشگاه تهران، جلوگيري از انتخابات دانشجويان دانشگاه علوم پزشگي ايران، دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشگي همدان، اميركبير تهران و ... منجر به تحصن اعتراضي دانشجويان گرديده و در برابر، حاكميت دست به بازداشت شماري از دانشجويان از جمله آقاي ياشار قاجار دبير انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير كرده و آقاي عبدالله مؤمني  سخنگوي سازمان دانش آموختگان را در پي تعقيب و گريز، تهديد به دستگيري كرده است.

همزمان رييس انتصابي دانشگاه تهران، كه هيچگاه انتصاب نامعقول ايشان مورد پذيرش هيئت علمي و اكثريت دانشجويان قرار نگرفته، براي زهر چشم گرفتن، اقدام به بازنشسته كردن شماري ازاعضاي برجسته دانشكده حقوق و علوم سياسي كرده است و اعلام داشته كه در صدد تغييرات بنيادين دردانشگاه تهران است؟ اينهمه بدان جهت است كه حاكميت استقلال دانشگاهها و انتخاب رييس دانشگاه را با راي و نظراعضاي بلندپايه هيئت علمي زير پا نهاده و وزير علوم به خود حق داده تا فردي گوش به فرمان را بصورت يك مسئول اداري ساده، به رياست دانشگاهها منصوب و اعتبار دانشگاهها را درهم بشكند.

جبهه ملي ايران نسبت به همه عملكردهاي تجاوزگرانه در محيط هاي دانشگاهي و افزودن بر جوٌ فشار و تهديد درباره دانشجويان بشدت معترض بوده و با حمايت از جنبش آزدايخواهانه و نگاه ملي دانشجويان به مسائل و بحران فزاينده كشور، خواستار پايان بخشيدن به جوٌ تهديد و خشونت دردانشگاهها بوده وآزادي هرچه سريعتر همه دانشجويان دستگير شده را از زندانهاي سراسر كشور خواستار است.

جبهه ملي ايران

 تهران- 10 خرداد 1385

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران