بازگشت به صفحه اول  
 
 

 جبهه ملي ايران همگام با تلاشگران حفظ حقوق برابر برای زنان ايران،

تا دست يافتن به خواستهاي بنيادين آنها از پای نخواهد نشست

در سالگرد 22 خرداد سال 1384، به دعوت گروههايي از نيروهاي فعال در زمينه پاسداشت حقوق زنان و اعتراض به ناديده انگاشتن بسياري از طبيعي ترين حقوق زنان درجامعه امروز ايران و خط بطلان كشيدن بر اصل برابري حقوق زنان و مردان در برابر قانون و در عمده موارد ارزش زن را تامرز نصف مرد كاهش دادن، درعصرديروز(دوشنبه) حضورنشسته اي در پارك كوچك ميدان هفت تير ترتيب داده شد. ولي، در نهايت درد و رنج نيروهاي انتظامي و اين بار با حضور پليس هاي بزن بهادر زن، بجان بانوان افتادند و به گونه اي بي رحمانه آنها را سركوب و دستگير ساختند.

در مجموع بيش از هفتاد نفر از فعالان زنان و شركت كنندگان و شماري از حمايت كنندگان، چون مسئولان ادوار تحكيم وحدت (مهندس موسوي خوئيني ها) و دبير كميسيون زنان تحكيم وحدت (خانم بهاره هدايت) و نيز خانم روزنامه نگار ژيلا بني يعقوب و ... را با خشونت دستگير و با خودروهاي پليس روانه زندان اوين ساختند.

سازمان زنان جبهه ملي ايران كه هميشه بر حفظ حقوق زنان ايران و برابري آن با مردان و پايان بخشيدن به تجاوز نسبت به حقوق و شخصيت زنان ايران پافشرده است، با حمايت همه جانبه از خواستهاي برحق جامعه زنان آزاده ايران، خواستار آنست تا هرچه سريعتر همه دستگيرشدگان آزاد گردند و دستگاه پليس از برخورد تجاوزگرانه خود پوزش خواهي كند

                                                        سازمان زنان جبهه ملي ايران

                                                                22 خرداد 1385    

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران