بازگشت به صفحه اول  
 
 

قيام ضد استبدادي سي ام تير1331 را گرامي مي داريم

جبهه ملي ايران، در آستانه پنجاه و چهارمين سالگرد قيام مردمي 30 تير، ياد شهيدان نهضت ملي ايران را گرامي مي دارد. قيام قهرمانانه ملت ايران عليه استبداد و فساد سياسي نشان داد كه وقتي ملت بردباريش را از دست بدهد و به ستوه آيد، هيچ نيرويي در برابر اراده اش تاب مقاومت ندارد.

اين اراده را ملت قهرمان ايران در انقلاب مشروطه براي سرنگوني يك دستگاه پادشاهي فاسد و ضد ايراني نشان داد. اين اراده را ملت قهرمان ايران در برابر حكومت فاسد محمد رضا شاه كه تصور مي كرد مي تواند با يك حكم، دولت دلخواه و محبوب مردم را بركنار كند، نشان داد، و براي سومين بار در طي سده گذشته، در انقلاب 1357، اين اراده را در برابر يك دستگاه حكومتي استبدادي و فاسد و ضد مردمي نشان داد.

ملت ايران دربرابر ساختار سلطه، هيچگاه دست از مبارزه برنداشته است. در قيام مشروطيت، در قيام سي تير و در قيام بهمن 57، صدها تن در سراسر كشور بخون غلتيدند، و هر بار سرانجام استبداد عقب نشيني كرد و شكست خورد. قيام سي ام تير، پس از انقلاب مشروطيت، در يكصد سال اخير، يكي از بزرگترين جنبش هاي ضد استبدادي ملت ايران بشمار مي رود، هرچند كه در هر دو مورد، دست بيگانگان استبداد را دوباره بر ما چيره كرد.

اكنون كه بيش از نيم سده از اين جنبش مي گذرد، و با اينكه رژيم استبدادي گذشته، با اراده ملت ايران سرانجام نابود شده است، ملت ما هنوز در جستجوي آزادي و دموكراسي است. هنوز قدرت طلبان و انحصارگران بر ما حاكم هستند، و نه تنها حقوق فردي و اجتماعي مردم  را باور ندارند و به خواست ملت براي استقرار دموكراسي و حاكميت ملي بي اعتنا هستند، فساد اقتصادي و سياسي را در اين سرزمين اهورايي گسترانده اند و ملت بزرگ و فرهنگ پرور ما را با واپسگرايي و بي خردي به اسارت كشيده اند.

ما بار ديگر به حاكميت برقدرت نشسته هشدار مي دهيم كه جُز تن در دادن به تغيير بنيادين در ساختار حكومتي در راستاي برقراري دموكراسي، استقرار حاكميت ملي و رعايت حقوق بشر، هيچ راه ديگري برايش وجود ندارد، وبيش از اين نمي تواند ملت بردبار ايران را زير فشار قرار دهد.

جبهه ملي ايران، به همه شهيدان راه آزادي و استقلال و تماميت ارضي كشوردرود مي فرستد و وفاداري خود را به راه و آرمانهاي والاي آنان تجديد ميكند، و اعلام مي دارد كه هرگز بجز در راه آزادي، يكپارچگي، همبستگي ملي و سربلندي ملت ايران گام بر نخواهد داشت و هرگز تسليم زورمداران نخواهد شد.

جبهه ملي ايران

تهران- 30 تير 1385

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران