بازگشت به صفحه اول  
 
 

کودتای 28 مرداد لکه ننگی بر پیشانی سلطه گران جهانی و مزدوران داخلی آنها

« تنها گناه من و گناه بزرگ و بسيار بزرگ من اين است که صنعت نفت ايران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسی و اقتصادی عظيم ترين امپراتوريهای جهان را از اين مملکت بر چيده ام و پنجه در پنجه مخوف ترين سازمانهای استعماری و جاسوسی بين الملللی در افکنده ام. »

جملاتی از آخرين دفاع دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی کودتا چيان  

هموطنان غزيز !

وقتی دولت جبهه ملی دکتر مصدق با به ثمر رسانيدن جنبش ملي کردن صنعت نفت ايران شريان حيات اقتصادی و چنگال اهريمنی نفوذ سياسي استعمارمکار و خونخوار انگليس را قطع نمود و در ايران حکومتي مردم سالار با رعايت تمام موازين آزاديهای سياسی مثل آزادی قلم و بيان , آزادی احزاب و اجتماعات , آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات را به منصه ظهور رسانيد که ميتوانست الگوئي از دموکراسی در منطقه خاورميانه و حتی تمام آسيا شناخته شود و ميرفت تا بساط استعمار و استبداد را در کل منطقه درهم بپيچد استعمار پير بريتانيا راه چاره را در آن ديد که بخشی از منافع کلان خود در ايران را به قدرت استعماری رقيب يعنی استعمار تازه به دوران رسيده آمريکا واگذارد و آمريکا را در طرح ساقط نمودن دولت ملی مصدق با خود شريک و همراه نمايد .                                             

سرهنگ وود هاوس مقام برجسته اينتلجنت سرويس انگليس به عنوان طراح اصلي کودتا دست بکار شد. او در سفری به آمريکا با برادران دالس که يکي رئيس سازمان سيا و ديگری وزير خارجه آمريکا در دولت آيزنهاور بود       هماهنگيهای لازم را بعمل آورد. ژنرال شوارتسکف آمريکائي ماموريت يافت که با اشرف پهلوی خواهر شاه در اروپا ملاقات نموده و او را روانه ايران نمايد تا طرح کودتا را به اطلاع شاه رسانده و شاه را بعنوان يکي از عوامل اجرای طرح کودتا هماهنگ و همسو نمايد. کيم روزولت مامور برگزيده سازمان سيا با چمدانهای پر از دلار به عنوان فرمانده عمليات وارد ايران شد و چند بار مخفيانه با شاه ملاقات و او را در جريان جزئيات عمليات کودتا قرار داد و با عوامل و مزدوران انگليس درايران ارتباط برقرار کرد .انگليس و آمريکا در عرف بده و بستانهای بين المللي خود طرح کودتا را به دولت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی نيز اطلاع داده و چراغ سبز اين دولت به اصطلاح ضد امپرياليستي را نيز برای بر اندازی دولت ملی مصدق دريافت نمودند .چمدانهای دلار در منزل آيت الله  بهبهانی گشوده شد و بين افرادی مثل شعبان بی مخ و طيب حاج رضائی و دائر کنندگان مراکز فساد و فحشا و برخي از امرا و فرماندهان ارتش شاه توزيع گرديد تا تظاهرات اراذل و اوباش و فواحش را بعنوان پوششي ظاهری برای کودتای نظامی اجنبی ساخته بسيج نمايند و بدين سان روز شوم 28 مرداد 1332 مثل صفحه ای سياه در تاريخ اين مرز و بوم رقم خورد و آنگاه آنتوني ايدن وزير خارجه وقت و نخست وزير بعدی انگليس در خاطراتش نوشت که وقتی خبر سقوط مصدق را از اريکه قدرت دريافت نموده پس از مدتها شب را آسوده خوابيده است.پس از آن عمليات نفرت انگيز چندين بار مقامات مختلف آمريکائي به اشتباه بودن حرکتی که در ايران انجام داده بودند اعتراف کردند و نسبت به انجام کودتا در ايران اظهار تاسف نمودند و حتی خانم آلبرايت وزير خارجه اسبق آمريکا در اين مورد رسما" از ملت ايران عذرخواهی نمود ولي دريغا که همان کسانيکه دموکراسي نوپای ايران را بدانگونه برچيدند امروز  به دنبال بر قراری دموکراسي در کشورهای خاورميانه ميباشند .            

هموطنان شرافتمند ملت بزرگ ایران !                                                                     

تجربه کودتای ننگين 28 مرداد در ميهن ما و دهها دسيسه و نيرنگهای ديگر در کشورهای منطقه ثروتمند خاورميانه با منابع زيرزميني غني و بازارهای مصرف پرسود به ما نشان ميدهد که اين منطقه مهم و استراتژيک همواره مورد مناقشه و کشمکش سلطه گران جهاني و قدرتهای فرامنطقه ای بوده و ميباشد و همين قدرتهاي شيطانی هستند که برای تامين منافع خود به انواع دسايس و سوﺀ استفاده از احساسات ديني و ملي کشورها و جنگ افروزی بين آنها و به خاک و خون کشيدن ملتها و علم کردن جنبشهای قلابي و سازمانهای تروريستي و ايجاد حکومتهای دست نشانده دست ميزنند . امروز دخالت در منازعات قدرتهای فرا منطقه ای جز بازيچه شدن به دست آنها و تبديل شدن به ابزاری برای تامين منافع يکی و قرار گرفتن در مقابل منافع ديگری هيچ سودی برای کشورهای منطقه ندارد.هوشيار باشيم که تنها در سايه مردم سالاری و با استقرار حاکميت ملی است که ميتوانيم منافع ملي خود را حفظ نموده و در جاده پيشرفت و ثبات گام برداريم و در دام توطئه چينی های قدرتهای سلطه گر گرفتار نشويم .                    

تهران- هيئت اجرائيه جبهه ملی ايران          

28/5/1385                              

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران