بازگشت به صفحه اول  
 
 

مردم لبنان عزيزتر از مردم ايران؟

تخريب وحشيانه لبنان و كشتارمردم غيرنظامي ونابودسازي تاسيسات غيرنظامي توسط اسراييل بي شك از مصاديق جنايتهاي جنگي بشمار مي آيد. ايران و همه كشورهاي بانفوذ جهان وظيفه دارند از بروز چنين فجايعي جلوگيري كنند؛ و كمك رساني به قربانيان اينگونه مصيبت ها نيز به عهده همه ملتهاي با وجدان جهان است. جبهه ملي ايران ياري رساني به مردم لبنان را توسط دولت ايران يك وظيفه وجداني و بشر دوستانه مي داند، هرچند كه لبنان، در طول تاريخ، حتا يكبار به سود ايران موضع نگرفته است.

از سوي ديگر، جمهوري اسلامي كه به نيازهاي مردم خود بي اعتناست و ملت خود را در مصيبت ها رها مي كند، حق نمايش مردم دوستانه در كشورهاي ديگر را ندارد. خرمشهر هنوز پس از هيجده سال كه از پايان جنگ مي گذرد، و با وجود دهها ميليارد كه از خزانه كشور براي بازسازي آن برداشت شده، هنوز نيمه مخروبه مانده و نخلستان هاي سوخته خوزستان هنوز احياء نشده اند. شهرهاي مرزي ايران كه در جنگ عراق عليه ايران مخروبه شده بودند، هنوز منتظر عملي شدن شعارهاي بازسازي جمهوري اسلامي هستند. مين روبي مناطق جنگي غرب كشور كه بعلت نبودن بودجه رها شده، هنوز ماهانه نزديك به دويست نفر قرباني كشته و معلول مي گيرد و بخش عمده اي از زمين هاي قابل بهره برداري را بلااستفاده كرده است. مردم شهر بم، باوجود دهها ميليون دلاركمك فوري نقدي از كشورهاي خارجي و ميلياردها كمك مردم ايران و برداشتهاي كلان از بودجه كشور، هنوز از ابتدايي ترين خدمات شهري محرومند، چه رسد به بازسازي. مردم محروم بلوچستان از بي آبي رنج مي برند و ريگهاي روان هر روز عرصه را بر آبادي ها و شهرها تنگتر مي كند؛ و حاكميت بجاي گسترش طرحهاي آبرساني و عمراني، اشتغال زايي و تامين خدمات شهري، در آنجا قدرت نظامي خود را به رخ مردم مي كشد. ولي از سوي ديگر، مردم جنوب لبنان پس از فقط دو روز از آتش بس، ميليونها دلار پول ملت ايران را بطور نقدي دريافت مي كنند و بازسازي خرابه هايشان از جيب مردم محروم ايران با سرعت آغاز مي شود.

 اگر دولت مايل به ياري كشورهاي خارجي است، بايد اين كار را با توجه به منافع استراتژيك ايران انجام دهد. يك و نيم ميليون پناهنده افغاني را از كشور مي رانيم، در صورتيكه هيچ كمكي براي آباداني وايجاد اشتغال به افغانستان نكرده ايم تا براي اين رانده شدگان اميدي به يك زندگي سازنده وجود باشد. با اين رفتار ناهنجار، آنها يا بدخواه ما خواهند شد يا دوباره بطور غيرقانوني به كشور ما باز خواهند گشت. چرا ما به مردم ايراني تبار تاجيكستان كه از ما دور افتاده اند و اكثريتشان زير خط فقر قرار دارند، هيچ كمكي نكرده ايم؟ 

 درحاليكه نيمي ازمردم كشور خودمان زيرخط فقر قراردارند و بيكاري بالاي 25% ناشي از ركود اقتصادي، ميليونها خانواده و جوان را نااميد ومستعد آلودگي هاي اجتماعي كرده، و فقر و بيكاري آسيبهاي اجتماعي فاجعه آميزي را به بار آورده است؛ در حاليكه هزاران طرح عمراني در كشور بعلت نبودن بودجه ناتمام رها شده، بانكهاي دولتي بعلت ريخت و پاش هاي حاكميت عملا" ورشكسته شده اند، وروزي نيست كه شماري ازصنايع كشوربعلت كمبود تسهيلات مالي تعطيل نشوند؛ درحاليكه كشاورزي كشور بعلت كمبود بودجه براي خريد وسايل توليد عقب نگه داشته شده، ترابري كشور كه شريانهاي اقتصاد بشمار ميروند، بعلت كمبود شديد راه و راه آهن در سطح توجيه ناپذيري قرار دارد؛ و در حاليكه هر سال نزديك دو ميليون از جوانان ما بعلت كمبود فضاي دانشگاه سرخورده و سرگردان مي مانند، براي هزينه كردن بي حساب و كتاب در خارج از كشور هميشه بودجه هاي كلان و پولهاي بي حساب وجود دارد. با هفتصد ميليون دلار كمك نقدي به حزب الله لبنان براي بازسازي، مي توان براي همه بيكاران سيستان و بلوچستان ايجاد اشتغال كرد و همه كودكان و جوانان آنجا را به مدرسه فرستاد، يا استان محروم كردستان را در مسير توسعه و پيشرفت قرار داد، هرچند كه حاكميت ميلياردها دلار به حزب الله قول داده است.

 ملت ايران بايد كه بداند اين بودجه ها از كدام منبع و با چه اختياراتي تامين مي شوند؟ آيا حتا مجلس فرمايشي حاكميت پرداخت آنهارا تصويب كرده است؟ آياهزينه ها حسابرسي مي شوند؟ آيا معلوم است چه مقدار از پولي كه از خزانه برداشت مي شود بدست مردم لبنان مي رسد؟ آيا ايران نمي توانست مانند همه كشورهاي عربي كه ازايران بي نيازترهستند، بدولت لبنان بودجه اي اعتباري براي بازسازي اختصاص ميداد كه با استفاده از كالاها و توان سازندگي فعالان اقتصادي كشور خودمان مصرف ميشد؟ در هر حال، با توجه به نيازها و محدوديت هاي شديد ايران در داخل و همچنين تعهدي كه بايد براي ياري رساني به كشورهاي بسيار نيازمند حوزه فرهنگي خود داشته باشد، اين وظيفه كشورهاي ثروتمند عرب، امريكا، اروپاي غربي وكشورهاي توسعه يافته آسياي خاوري است كه در چارچوب يك كنفرانس بين المللي بازسازي لبنان به عهده بگيرند. 

جبهه ملي ايران، درحاليكه با ياري رساني به مردم مصيبت ديده لبنان به هيچوجه مخالف نيست، اعمال شتابزده، غيرقانوني وپرسش انگيزحاكميت جمهوري اسلامي را محكوم ميكند و هشدار مي دهد كه در پشت اينگونه فعل و انفعالهاي فراقانوني و دخالت نهادهاي خاص حاكميت، هميشه امكان فساد وجود دارد.

جبهه ملي ايران

تهران- 5 شهريور 1385

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران