بازگشت به صفحه اول  
 
 

بنام خداوند جان و خرد

توقيف و تهديد روزنامه ها، فشار بر دانشگاهها وجنبش دانشجويي و تحميل يك انقلاب فرهنگي ديگر، بر شدت بحران خواهد افزود و مي تواند كشور را به فاجعه بكشاند

قدرت طلباني كه به ياري انتخابات پادگاني در سه مرحله پي در پي همه ارگانهاي كشور را به قبضه خود در آورده اند، به منظور تثبيت موقعيت، به شيوه خاص خود، از يكسو برآنند تا در زمينه سياست خارجي با بهره جستن از شيوه تهديد و چنگ- و- دندان نشان دادن، و درعين حال مذاكرات پشت پرده وامتياز دادن ها، بگونه اي با قدرتهاي جهاني كنار آيند و برسر كار بمانند. از سوي ديگر، در برخورد با نارضايتي هاي گسترده و روز افزون در جامعه درون كشور، برآنند تا به بهانه بحران در سياست خارجي، برشدت فشارها بيافزايند و مردم را واداربه سكوت و تمكين بسازند. در انجام اين مقصود، دو كانون را بيش از همه مورد توجه قرار داده اند.

نخست در پي تشديد فشار در دانشگاه ها و بر جنبش دانشجويي، كه از زمان بقدرت رسيدن دولت نهم بازآغاز شده، با توجه به بازگشايي دانشگاهها، برآنند تا استادان و دانشجويان را بيش از گذشته در تنگناهاي خفه كننده قرار دهند. تغيير رييسان انتخابي دانشگاهها و به كار گماردن مسئولان كم صلاحيت و فرمانبردار، بازنشسته كردن استادان صاحب اعتبار، تهديد صريح مسئول قوه مجريه به بركناري گسترده همه استادان ملي و معتقد به اصل جدايي دين از حكومت، و نويد دادن به دور جديدي از انقلاب فرهنگي ويرانگر همانند رويداد تلخ و دردناك سال شصت، احضار پرشمار دانشجويان به دادگاههاي انقلاب و كميته هاي انضباطي، دستگيري و زنداني كردن شماري از آنها و دلهره آميز ساختن فضاي زندانها، همه و همه به اين نيت است كه در آغاز سال تحصيلي جديد، از دانشجويان چشم زخم گرفته شود و فضاي مرگبار سكوت و سكون بر دانشگاهها حاكم گردد.

ديگر اينكه، به منظور بسته تر ساختن هرچه بيشتر فضاي جامعه، بار ديگر با بي پروايي چند نشريه غيردولتي بازمانده را كه با ترس و لرز و خودسانسوري شديد كوشش داشتند تا با حركت بر لبه تيغ، همچنان به كار خبررساني و تحليل مسائل سياسي، تا حدي متفاوت از آنچه كه رسانه هاي دولتي عرضه مي كنند، ادامه دهند، مورد حمله قرار دادند و به توقيف كشاندند.

توقيف روزنامه شرق و ماهنامه نامه، لغو امتياز ماهنامه حافظ و خاطره و، در پي آن، حمله به دفتر ماهنامه نامه و پرتاب بمبهاي آتشزا به درون ساختمان روزنامه اعتماد ملي، همه و همه نشانگر آنست كه حاكمان برقدرت نشسته در عمل اعلام كرده اند كه هر صدا و قلمي را كه در خدمت بي چون و چراي هدفهاي آنها و تاييد عملكردهاي آنها نباشد، بريده و خواهد شكست.

حاكميت موجود، براي تثبيت خود، بر آنست تا راه را بروي هر انديشه و نقد و اظهار نظري كه در راستاي توجيه عملكردهاي نادرست و ويرانگر آنها نباشد، با خشونتي هرچه تمامتر سد سازد و با تهمتهايي چون: لطمه به منافع ملي، توطئه عليه امنيت كشور، همآوايي با رسانه هاي بيگانه، ارتباط  با بيگانگان، تبليع عليه امنيت كشور، تبليغ فرهنگ غرب، توهين به مقامات كشور و امثال آنها، با انديشمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران و فعالان سياسي بشدت برخورد كند و سركوب نمايد.

جبهه ملي ايران ضمن اعتراض شديد به ايجاد تنگنا براي روزنامه شرق، ماهنامه نامه و حافظ، اعلام مي دارد كه واقعيت هاي جهان امروز و پيشرفتهاي گسترده در زمينه اطلاع رساني، به هيچ حاكميت سلطه گري اجازه آنرا نخواهد داد كه فضاي بسته و خفقان آور را براي مدت زيادي بر جامعه حاكم كند. ملت هوشمند ايران با شناخت همه جانبه از اوضاع و احوال جهاني و شرايط ميهن خود، روند كنوني رفتار حاكميت را كه روز بروز كشور را با بحرانهاي ويرانگرتري مواجه ميسازد، برنمي تابد و براي انجام دگرگونيهاي بنيادين، بركنار از آشوب و خدشه بر همبستگي ملي و يكپارچگي كشور، فريادهاي نارضايتي خود را رساتر خواهد ساخت.

 جبهه ملي ايران

 تهران- 28 شهريور 1385

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران