بازگشت به صفحه اول  
 
 

به نام خداوند جان و خرد

آزاد مردان در بند نیز آزاده اند

شب پرستان را چه اندیشه ای است باطل

هم میهنان آزاده

در شرایط نابسامان میهن عزیزمان که دستمایه نابخردی کار به دستان حاکمیت جمهوری اسـلامی در طی 28 سال نگرش استبدادی و مطلق نگر است،تو گویی که یگانه مشکل حاکمیت،آزاد اندیشیدن و آزاد سـخن گفتن آزادگانی است که از"نای حق گویشان"بانگی جز رهایی برون نیاید!

در روز جمعه،28 مهر ماه،ماموران امنیتی کار به دستان جمهوری اسلامی"مهندس کوروش زعیم"از اعضای هیات اجرایی و شورای مرکزی جبهه مـلی ایـران و سـازمان مهـندسان جبـهه مـلی ایـران را بـدون هـیچ گونـه توضیحی بازداشت نموده و با ضبط لوازم شخصی ایشان،از قبیل کامـپیوتر و غیره، به بند مخـوف 209 زندان اوین منتقل مینمایند تا که شاید با بند نمودن آزادی خواهی از سیل بی کـران آزادی خواهان ایـران زمین،بانگ آزادی خواهی در گلوی ستمدیده ملت ایران خاموش گردد!

و چه پندار بی بنیانی!

لذا سازمان مهندسان جبهه ملی ایران،ضمن محکوم نمودن این اقدام غیر قانـونی و ضـد مبـانی حقـوق بـشر، خواستار آزادی مهندس زعیم و همه زندانیانی است که به گناه آزاد اندیشیدن و آزادی خواهی در بند استبداد گرفتار آمده اند.

                                                            سازمان مهندسان جبهه ملی ایران

                                                            تهران،6 آبان ماه 1385 خورشیدی

ارسال:از طرف مهندس اشکان رضوی،عضو سازمان مهندسان جبهه ملی ایران و نماینده تشکیلات جبهه ملی ایران در استان قزوین.

www.Javidiran7024.persianblog.com

Javidiran7024@yahoo.com

Mobile:09123815771

Telefax:02812239639

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران