بازگشت به صفحه اول  
 
 

 احضار دكتر ورجاوند

يكم بهمن 1385

آقاي دكترپرويز ورجاوند، عضو شوراي رهبري وسخنگوي جبهه ملي ايران، براي روزسه شنبه سوم بهمن 1385، به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي، به دادسراي كاركنان دولت احضار شده اند.

دفتر مردمداری جبهه ملي ايران

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران