بازگشت به صفحه اول  
 
 

جبهه ملي ايران

از اعتراض دانشجويان به آبگيري سد سيوند پشتيباني مي كند

از حاكماني كه به حاكميت ملي باور ندارد و راي مردم را بي ارزش مي شناسد و خود را برگزيده خداوند مي دانند نه ملت، جز بي اعتنايي به فرهنگ و تاريخ و ميراث فرهنگي ايران زمين نمي توان انتظار ديگري داشت. مسئولاني كه هويت و ميراث فرهنگي يك ملت را مشتي سنگ پاره و سفال شكسته مي خوانند و هيچ ذهنيتي براي درك فرهنگ و تاريخ و خواست مردم ندارند، جز تمسخر افتخارات گذشته اين ملت بزرگ و بي اعتنايي نسبت به ميراث فرهنگي آن را نمي توان انتظار داشت.

رفتار ضد ارزشي آقاي احمدي نژاد در نمايش تاسف آور استقبال از آبگيري سد سيوند و سيلي زدن به چهره نگران ملت و دوستان تاريخ و فرهنگ ايران در جهان، ماهييت فرهنگي حاكميت را بيش از پيش آشكار ساخت.

جبهه ملي ايران، با نكوهش رفتار ضد فرهنگي و لجبازانه حاكميت، از گردهمايي دانشجويان در روز شنبه يكم ارديبهشت ماه در برابر سازمان ميراث فرهنگي به منظور رساندن فرياد ياري خواهي از فرهنگ دوستان جهان و يونسكو، پشتيباني مي كند.

جبهه ملي ايران

  سي ام فروردين 1386 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران