بازگشت به صفحه اول  
 
 

از ايسنا

جلسه‌ي بازپرسي پرويز ورجاوند تجديد وقت شد

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع ورجاوند با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: پيش از اين، احضاريه‌اي براي موكلم رسيده بود كه بايد امروز در شعبه‌ي 3 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت حضور مي‌يافت اما به دليل كسالت نتوانست در اين جلسه حاضر شود و بازپرسي به وقت ديگري موكول شد.

----------------

 احضار دكتر ورجاوند

هفتم ارديبهشت 1386

آقاي دكتر پرويز ورجاوند، عضو شوراي رهبري وسخنگوي جبهه ملي ايران، براي روز شنبه هشتم ارديبهشت 1386، به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي، به دادگاه كاركنان دولت احضار شده اند.

                                                                     دفتر مردمداري جبهه ملي ايران 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران