بازگشت به صفحه اول  
 
 

روز جهانی کارگر گرامي باد

دهها سال است که کارگران از حقوق کامل مدنی حق تشکل و حق اعتراض ازراه اعتصاب برخوردارند.

بیشتر کشورهای متمدن جهان روز کارگر برای بزرگداشت جامعه کارگری که چرخ اقتصاد را بگردش در می آورند، تعطیل اعلام مي كنند، در حاليكه در جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف و گاه نا مرتبط با فرهنگ و تاریخ ایران تعطیل اعلام می کند، ولي روز کارگر را نديد مي گيرند.

ما ايرانيان افتخار مي كنيم كه نخستین پایه گذار حقوق کارگری و بزرگداشت مقام کارگر در جهان بوده ايم. در دو هزار و پانصد سال پیش، زمانی که در کشورهای دیگر با شلاق وبدون مزد از کارگران کار می کشیدند، در ايران پرداخت دستمزد کافی، زمان کار معین روزانه، خوراك مناسب، تعطیلات و مرخصي براي كارگر اعمال می شده است. همچنين در دولت جبهه ملی مصدق بود كه برای نخستین بار در منطقه خاور ميانه بیمه اجتماعی برای کارگران برقرار شد. در جمهوری اسلامی هنوز کارگران ما را از حداقل دستمزد لازم برای یک زندگی آسوده و حداقل شرایط مناسب کاری محروم هستند و حق تشكل، گردهمايي، اعتصاب واعتراض نیز، كه در قانون اساسي منظور شده، نيز از آنان گرفته شده است.

ازسوی دیگر، سیاستهای غلط اقتصادی، توسعه اقتصاد دلالی و قاچاق، بي توجهي به توليد و سازندگي و فساد حیرت انگیز باعث ورشکست و تعطیل شدن روزانه کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، ركود يا كندي در طرحهاي عمراني و در نتيجه رشد قراردادهای موقت خدمات انسانی و کاهش کیفیت و امنیت شغلی شده است. ما ازحاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم که هرچه زودتر به خواستهای زیر که حداقل نیازهای کارگر ایرانی است، تن در دهد:

        - حق ایجاد اتحادیه، سندیکا و تشکل های کارگری.       

        - حق اعتصاب برای اعتراض به شرایط کار و دستمزد و خدمات رفاهی.

        - برخورداری از حداقل دستمزد برای یک زندگی آبرومند.

        - برخورداری از حقوق بیکاری برای دستکم شش ماه.

        - برخورداری از بیمه درمانی برای خود و خانواده.

        - برخورداری از مزایای طبقه بندی مشاغل.

        - برخوداری از شرایط ایمنی در محیط کار.

        - برخورداری از امنیت شغلی.

        - برخورداری از امکانات سوادآموزی رایگان.

        - برخورداری از امکانات بهبود و روزآمد سازی مهارت ها.

        - برخورداری از مرخصی مناسب بارداری و پس از زایش، برای زنان کارگر.

        - برابری دستمزد و مزایا برای زن  مرد در شرایط مشابه. 

        - رسیدگی به نیازهای تولیدگران و کارآفرینان برای ایجاد شغل.

        - کاربرد درآمد نفت برای توسعه پايدار اقتصادي و طرحهاي سرمايه اي و ایجاد اشتغال.

        - تامين تسهيلات براي اجراي طرحهاي توليدي و پرداخت بيش از چهار هزار ميليارد بدهي به پيمانكاران خصوصي، بجاي مصرف بودجه در پروژه هاي ناسازنده و غيرمفيد و زيان آور.         

سازمان مهندسان جبهه ملی ایران بر اين باور است که تنها با برقراری مردم سالاری و استقرار حاکمیت ملی می توان حقوق سیاسی و اجتماعی و صنفی همه مردم، بويژه كارگران، را بدست آورد و پیشرفت، سربلندی و استقلال کشور را تضمین نمود.

سازمان مهندسان جبهه ملی ایران

11 اردیبهشت 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران