بازگشت به صفحه اول  
 
 

بحرانهای شدید کشور را با افزودن فشار برجامعه و برخوردهای پليسي- امنیتی نمی توان چاره کرد

هموطنان عزیز، با نگاهی جستجوگر به کارنامه جریانها و گروههای سیاسی در پی رویداد انقلاب سال 57، حقیقت بر همگان روشن خواهد شد که جبهه ملی ایران در زمینه آگاهی دادن به ملت، هشدار به حاکمیت در تمامی مسائل اساسی, با پذيرش هزینه های سنگین، تا مرز اعلام ارتداد، هميشه در صحنه بوده و از منافع ملی کشور با صراحت دفاع کرده و از طرح شدیدترین نقدها پروا نکرده است .

ما از گام نخست، نسبت به نحوه شکل گیری مجلس نخبگان قانون اساسی و اشکالات پیش نویس اولیه، با صراحت اعلام موضع کردیم و ایجاد یک ساختار حکومتی متکی برایدئولوژي مذهبی و سپردن همه قدرتها را به یک  گروه انحصار طلب نا آشنا به مسائل جهان امروز، نادیده انگاشتن اصل برابری شهروندی برای همه باشندگان بدون هر گونه تبعیض از لحاظ جنس، نژاد، مذهب، و برقراری نوعی تفتيش عقايد، كه راه بر آزادی اندیشه و بیان و در نتیجه پویایی جامعه سد می سازد، بدون کوچکترین ملاحظه کاری، به عنوان انحرافهای اساسی از هدفها و خواسته های بنیادین ملت ایران اعلام داشتیم.

در مراحل بعد، در هرمورد و هر مرحله، جبهه ملي ايران نسبت به عملکردهای نادرست حاکمیت در قبال سياست خارجی، طولانی ساختن جنگ، از دست دادن فرصت های طلایی در آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد شوروی، اشتباههای كلان در برنامه های اقتصادی, برخوردهاي غیر فرهنگي، فشارهای شدید پی در پی بر نقد كنندگان حاکمیت، تا حذف فیزیکی آنها در جریان قتل های زنجیره ای، برخوردهای پلیسي- امنیتی با جامعه، در تنگنا قراردادن آن، به شهادت اعلامیه ها، نشریه پیام جبهه ملی، مصاحبه ها و سخنرانیهای پرشمار شخصيت هاي سرشناس خود، موضع گیری نمود كه هزینه های سنگین آنرا هم با جان و دل پرداختند. طی سالهای گذشته، هربار که پتك بدستان نیروهای انتظامی, از فراز بامهای خانه هاي مردم، به حریم امن آنها، هجوم بردند و به شکستن گیرنده های ماهواره ای پرداختند، فریاد برآورديم که در دنیای گسترده اطلاع رسانی امروز، این شیوه هاي فاشیستی دیگر کاربرد ندارد. شما اگر اعتقاد داريد که این رسانه های پرشمار بدآموزی دارند، باید صدا و سیما را از یکنواختی، جز برخی استثناءها، از بی محتوایی برنامه های سرتا به پا غم انگیر و بي نشاط بیرون آورید و در تمامی زمینه ها به آن جاذبه ببخشید تا مردم به گونه اي خود خوا سته به آن اقبال نشان دهند و فرصت از رسانه هایی كه به باور شما جهت دار عمل می کنند گرفته شود. در غیر اینصورت، با پتك و با طوم و سرنیزه نمی توان به جامعه تشنه خبر و تحلیل هاي گوناگون، فیلم ها و نمايش هاي شاد و سرگرم کننده و موسیقی متنوع و شاد و بسیاری برنامه های ديگر برخورد کرد.

هموطنان عزیز، در طی حدود بیست ماه گذشته نیز انطباق نداشتن عملکرد هاي دولت جدید را با صراحت در تمامی زمینه ها و موارد با بدست دادن تحلیل های روشن به آگاهی همگان رسانده و مکرر در مکرر هشدارهای لازم را به حاکمان بر قدرت نشسته داديم و یاد آور شدیم که راهی را که برگزیده اند کشور را به ورطه هولناکی خواهد کشاند. بارها یاد آور شدیم که بیش از این فضای جامعه را نبندید و با مردم به عنوان رعیت و فرمانبردار برخورد نکنید. دهانها را با تهدید نبندید و قلم ها را با زندانی کردن صاحبان اندیشه و روزنامه نگاران نشكنید. دانشجویان را در گروههای پرشمار بازداشت نکنید يا از ادامه تحصیل محرومشان نسازید. با سیاست های نادرست اقتصادی كه چرخهای تولید کارخانه ها را از کار انداخته است، در قبال حق طلبی کارگران شریف که به صورت مسالمت آمیز دست به تحصن می زنند، با خشونت و به زندان افکندن و بی سرپرست گذاردن خانواده های پر شمارشان برخورد نکنید. به تظاهرات آرام و گردهمایی های زنان آزاده کشور که در طلب ابتدایی ترین حقوق مسلم خویش هستند و می خواهند فضای لازم برای مشارکت هر چه گسترده تر در ساختن کشور و جامعه خود بدست آورند، یورش نبرید و همسران و مادران را از کاشانه و کودکان خویش جدا نسازید و در کنار تبهکاران و فاسدان به زندان ها نیاندازید. جامعه آموزگاران و دبیران را به عنوان پرورش دهندگان نسل امروز برای خدمت هر چه بيشتر و آگاهانه تر به میهن خویش در فردا ارج نهید و شرایط رفاهی دست کم نسبی را برايشان فراهم آورید. ولی هيچگاه گوش شنوایی نبود، به گرد همآیی هاي مسالمت آمیز و آرام آنها چه انگ ها که زده نشد و چه برخوردهای خشنی که با آنها صورت نگرفت. ما بارها فریاد برآورديم که نحوه برخورد شما با نوجوانان و جوانان کشور در زمینه های مختلف از جمله نحوه پوشش آنها و بازداشتهاي پرشمار آنها اثري در تغييرات مورد دلخواه شما نخوهد داشت، بلکه سبب خواهد شد که روحیه واکنشی را در آنها تشدید کند و بخش عمده اي از نیروهای جوان را به عصیان بکشاند.

سالهاست که جامعه ایران تجربه آنرا دارد كه هر وقت بر شدت بحرانهای کشور در زمینه سیاست خارجی و بالا گرفتن تنش و برخورد تند دنیا با حاکمیت افزوده شده و دستگاه خود را در بن بست شدید ديده است، هرگاه كه فشار اقتصادی فریاد اکثریت عظیم جامعه را به آسمان رسانیده و بر اثر نبود برنامه و نا آگاهی مسئولان و سپردن كارها بدست افراد غیر کارشناس و فاقد توان مدیريت در تمامی بخش های تولید رکود بیشتری پدید آمده و فرار سرمایه از کشور که از فردای انقلاب آغاز گشته ابعاد گسترده تری یافته است، حاکمیت راهی جز افزودن بر شدت عمل و سرکوب مردم در کوچه و خیابان و شدت بخشيدن بر روند احضار ها و بازداشتها و برخورد قهرآمیز با مردم به جان آمده، در اينجا و آنجا در پيش نگرفته است. عملكرد نادرستي كه هر بار بر فاصله ميان ملت و حاكميت افزوده است. این روند فزاينده چنانست که بیم آن می رود كه سیاست های خاص جهانی که با قدرت برآنند تا در منطقه دگرگونیها اساسی پدید آورند، با آگاهی از نارضایتی های گسترده مردم، در بخش هایي از کشور آشوبهایي پدید آورند که یکپارچگی کشور و وحدت ملی را هدف قرار دهد، پدیده شومی که جبهه ملی ایران بارها درباره آن هشدار داده است.

در پایان یادآور می شویم که تا بیش از این فرصت از دست نرفته است، حاکمان بخود آیند و مدیریت کلان کشور را به خواست ملت ایران در چارچوب یک انتخابات آزاد به نیروها و جریانهای ملی بسپارند که قادر خواهند بود تا براي رهايي كشور طرحي نو در اندازند و با حمايت ملت، كشور را از بحرانهاي شديد و فاجعه آميز رهايي ببخشد.

جبهه ملي ايران  

سوم ارديبهشت 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران