بازگشت به صفحه اول  
 
 

انتخاب دکتر علی رشیدی

در جلسه روز پنجشنبه 31 خرداد 1386، شورای مرکزی جبهه ملی ایران، آقای دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته کشور و عضو شورای مرکزی جبهه ملی، با اکثریت آراء به عضویت شورای رهبری جبهه ملی ایران برگزیده شدند. آقای دکتر رشیدی کرسی خالی شادروان مهندس نظام الدین موحد را پر می کنند.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران

تهران- 5 تیر 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران