بازگشت به صفحه اول  
 
 

تک تک ساعت چه گوید؟ گوش دار!

 

دانشجویان، زنان، کارگران، نویسندگان، جوانان و اکنون دوباره دانشجویان ...

اگر همه اینها مخالف شما هستند و باید به زندان بیافتند، آیا تعدادشان را جمع زده اید؟

به این جمعیت، شمار بیکاران را نیز بیافزایید. به این جمعیت، شمار خانواده های زیر خط فقر را هم بیافزایید. به این جمعیت هم میهنان محروم نگهداشته شده استانهای مرزی را هم بیافزایید. تا کی تصور می کنید با بازداشت و زندان و تهدید و ارعاب می توانید مخالفت ها و اعتراض های فزاینده را زیر خاکستر نگه دارید؟

تا کی می خواهید با خشونت و ارعاب بر ناکارآمدی ها و نابخردی های خود سرپوش بگذارید؟ تا کی می خواهید از این ستون به آن ستون حکومت کنید؟ تا کی میخواهید با همه کشورهای جهان در ستیز باشید و خشم و نفرت آنها را برانگیزید؟ تا کی تصور می کنید میتوانید با درآمد نفت آتش بازی کنید؟

حتی شاه هم با همه نخوت و خودبزرگ بینی و خودخواهیش سرانجام صدای مردم را شنید. آیا اکنون صدای مردم به اندازه کافی بلند نیست؟

جبهه ملی ایران، موج دستگیری های جدید را که شامل دانشجویان، اعضای تحکیم وحدت و رهبری کارگران شده است، همانند بی اعتنایی به حقوق و آزادیهای مدنی و موج دستگیری های زنان و جوانان، تقبیح می کند و به جمهوری اسلامی هشدار می دهد که "تک تک ساعت چه گوید؟ گوش دار...".

جبهه ملی ایران

22 تیر 1386

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران