بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیمانهای مرزی را نمی توان یکجانبه تغییر داد

بیانات آقای جلال طالبانی درباره اعتبار حقوقی عهدنامه مرزی 1975، گویای نمود دیگری از نابسامانی و ناتوانی دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. وقتی دولت ایران نسبت به دولتهای شرکت کننده در تجاوز عراق به ایران راه سکوت را در پیش می گیرد، غرامات ناشی از جنگ عراق علیه ایران را به بوته فراموشی می سپارد، ادعای نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را دائر به نفی دوام حقوقی عهدنامه های 1921 و 1940 که مبنای حقوق و منافع ایران در دریای مازندران است بی پاسخ می گذارد و، فراتر از همه، شورای همکاری خلیج فارس با حضور رئیس جمهور ایران بدور از هرگونه نزاکت دیپلماتیک، اقدام به صدور قطعنامه ای دائر به نفی تعلق جزایر سه گانه به ایران می نماید و با سکوت رئیس جمهور مدعو روبرو می شود، بدیهی است آقای جلال طالبانی هم که استمرار مبارزاتش در شرایط اضطراری و درماندگی در گرو حمایت ایران بوده، اینک خواستار بازنگری عهدنامه مرزی 1975 شده است. آقای طالبانی آگاه است که بموجب اصول متقن حقوق بین الملل، عهدنامه های مرزی قراردادهای پایدار، دائمی و غیرقابل تغییر می باشند. این واقعیت در بیانیه الجزایر و عهدنامه مرزی و حق همجواری 1975 بغداد به صراحت بیان شده است.

بعلاوه، اصالت، اعتبار و دوام این قاعده در کنوانسیون های چند جانبه بین المللی مربوطه مکررا" تاکید شده است. چنانکه کنوانسیون حقوق قراردادها ضمن آنکه بموجب قاعدهribus sic standibus  در پرتو تغییر بنیادی و فاحش اوضاع و احوال، فسخ قراردادها را مجاز شمرده، تسری آن را به قراردادهای مرزی قویا" منع می نماید. همچنین، در کنوانسیون جانشینی دولتها نیز بموجب قاعده لوح پاکclean slate   (ولادت مطهر) دولتهای تازه استقلال یافته را مجاز دانسته که قراردادهایی که به اهتمام قدرتهای استعماری سابق منعقد شده بوده را مورد بازنگری قرار دهد، مگر قراردادهای مرزی، که مستثنی از این قاعده دانسته شده است. بنابراین، قراردادهای مرزی چه در پرتو تغییربنیادین اوضاع و احوال و چه در شرایط جانشینی دولتها، کماکان قراردادهای پایدار و تغییرناپذیر خواهند بود و بطور یکجانبه نمی توان آنها را تغییر داد.

به این جهت، عهدنامه مرزی 1975 که نزد دبیرخانه سازمان ملل تودیع شده است، به اعتبار خود باقی است و مردم ایران اجازه نخواهند داد بر قلمرو حاکمه مرزهای خاکی و آبی ایران زمین کوچکترین خدشه ای وارد شود. همانطور که در جنگ هشت ساله اجازه نداد این ادعای کاذب تحقق پیدا نماید، اکنون نیز با تمام وجود به تمامیت ارضی و مرزی خود پای می فشارد.

ازسوی دیگر، آقای طالبانی درشرایط موجود منطقه که تلاش برای برقراری آرامش درعراق جریان دارد، نه تنها موجب تشدید بحران خواهد شد، بلکه روابط و منافع مردم ایران و عراق را دچار تشتت خواهد ساخت. مردم ایران همواره مردم سرزمین های جداشده از پیکر تاریخی و فرهنگی ایران را ایرانی تبار تلقی نموده اند و بهمین جهت خود را یار و یاور مردم کُرد در هر نقطه جهان می دانند.

از اینرو، جبهه ملی ایران هرگونه همکاری جمهوری اسلامی با همسایگان را به منظور مقابله جویی با خواستهای مردم کُرد در کشورهای دیگر محکوم می نماید و حل مسالمت آمیز معضلات و تحقق منافع بحق آنها را آرزو دارد.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران

6 دی 1386

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران