بازگشت به صفحه اول  
 
 

آیین لغو شده یادبود بینظیر بوتو

امروز با وجود اعلام لغو آیین آمرزشخواهی شادروان بینظیر بوتو که توسط جبهه ملی ایران برنامه ریزی شده بود، شمار زیادی از اعضای جبهه ملی، از جمله ادیب برومند، عباس امیرانتظام، علی رشیدی (از هیئت رهبری)، مه لقا اردلان، کورش زعیم، حسین موسویان، خسرو سعیدی واصغر فنی پور (از هیئت اجرایی)، پشت درهای بسته مسجد ولیعصر، جایگاه برگزاری ختم، گرد آمدند. مسجد توسط نیروهای انتظامی وامنیتی محاصره شده بود که بیدرنگ اقدام به پراکنده کردن حاضران نمودند. دراین رویداد، از ادای سپاسگزاری توسط آقای دکترموسویان، رییس هیئت اجرایی، جلوگیری کردند و در فرایند فشار برای پراکنده شدن حاضران، از ترس اینکه جمعیت بزرگتری گرد آید، دو نفر از جوانان جبهه ملی ایران، آقایان علی قادری ومیثم مهرابیان نظمی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

به این وسیله، از دوستانی که علیرغم لغو مراسم در محل حضور یافتند تا احترام خود را نسبت به این شیرزن شهید راه آزادی ادا کنند، سپاسگزاری می شود.

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران (روابط عمومی)

13 دی 1386       
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران