بازگشت به صفحه اول  
 
 

دکتر داود باوند سخنگوی جبهه ملی ايران در روز يکشنبه 14 بهمن 1386 به وزارت اطلاعات فرا خوانده شدند

ايشان از ساعت دو تا 5 پس از نيمروز بازجويی شدند. پيش از اين هم گذرنامه دکتر باوند توسط نهادهای امنيتی گرفته شده بود وهنوز پس داده نشده است.

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران