بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت به یاران جبهه ملی خارج از کشور

با غم و اندوه فراوان درگذشت آقای عزیزالله اثنیﻋﺸﺮی مبارز دیرپای راه آزادی و استقلال ایران و پوینده قدیمی راه مصدق را به خانواده ارجمند ایشان و یاران جبهه ملی ایران خارج از کشور تسلیت عرض میکنیم.

 تهران از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران
ادیب برومند

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران