بازگشت به صفحه اول  
 
 

مصاحبه تارنمای ملیون ایران

با دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

سوال – آقای دکتر قبل از وارد شدن به بحث چون اکثر دوستان جبهه ملی خارج از کشور نگران وضعیت سلامتی آقای مهندس امیر انتظام هستند،  خواهش میکنم قدری از وضعیت سلامتی ایشان برای ما بگویید.

پاسخ – خوشبختانه حال عمومی آقای مهندس امیرانتظام خوبست ایشان مورد آنژیوگرافی کرونری قرار گرفتهﺍند و قرار است با صلاحدید پزشک معالجشان حدود اواخر اردیبهشت ماه تحت عمل جراحی قلب قرار بگیرند بهرحال ایشان اسطوره مقاومت هستند و سالها شرایط سخت و طاقتﻓﺮسای زندان جمهوری اسلامی را تحمل کردهﺍند و حتما با مقاومت ﻛﻢنظیر خود بر بیماری نیز غلبه خواهند کرد.

سوال – اخیرا عدهﺍی از جوانان طرفدار جبهه ملی فراخوانی برای گردهمائی در روز 10 اردیبهشت در مقابل سفارت امارات دادهﺍند.  از آنجا که این فراخوان به نام جبهه ملی ایران در مجموع نیست،  این سوال پیش ﻣﻲآید که این دوستان با تشکیلات جبهه ملی چه ارتباطی دارند ؟ آیا آنها جدا از تشکیلات عمل میکنند ؟

پاسخ – خیر این جوانان جدا از تشکیلات جبهه ملی نیستند و در این اعتراض به ادعاهای واهی دولت امارات در مورد جزایر ﺳﻪگانه ایران در خلیج فارس در کنار بعضی از تشکلﻫﺎی دیگر شرکت میکنند و در این مورد به هیئت اجرائیه جبهه ملی اطلاع دادهﺍند ولی همانطور که شما اشاره کردید این فراخوان از سوی جبهه ملی ایران در مجموع نیست.

سوال – واقعا همانطور که شما قبلا بارها گفتهﺍید یکی از ضروریات فعالیت سیاسی موثر،  تشکیلات است و برای پیشبرد آن لازم است افراد همه نیروی خود را صرف تقویت اهداف و برنامهﻫﺎی آن کنند.  

پاسخ – دقیقا همینطور است بدون تشکیلات منظم و تابع تصمیمات مراجع اداره کننده حزب یا سازمان هیچ گروه سیاسی در کار خود موفق نخواهد شد.

سوال – البته احزاب بزرگ اروپا هم گاهی با سازمان جوانانشان مشکلاتی دارند.  آیا شما هم در تفاهم با جوانان مشکلی دارید؟

پاسخ – خیر ما در جبهه ملی ایران خوشبختانه با سازمان جوانان و دانشجویان هیچ مشکلی نداریم و اگر گاهی خودخواهیﻫﺎ و اقدامات خودسرانه و غیر تشکیلاتی و برخی خودمحوریﻫﺎ را شاهدیم از طرف بعضی افراد مسنﺗﺮ و غیرجوان میباشد که با اصول کار دسته جمعی و تشکیلاتی آشنائی ندارند و یا به این اصول اعتقادی ندارند و اقدامات فردی و بدون مشورت انجام میﺩهند که ممکن است صدمات سنگین به سازمان جبهه ملی وارد نماید.

سوال – متاسفانه جبهه ملی به علت فقدان آزادی در گذشته و حال یا علل دیگر قادر نشده است تشکیلات منسجمی داشته باشد و طرفداران خود به ویژه بانوان و جوانان طرفدار خود را در صفوف خود تشکل بدهد و این ضعف باعث عدم پیشرفت کارها در خیلی اوقات و بویژه زمانهای حساس بوده است.  آیا فکر ﻣﻲکنید چه اقدامات و مسائل مناسبی برای جلب و علاقمندی جوانان و جذب آنان به تشکیلات برای تقویت آن وجود داشته باشد ؟

پاسخ – البته باید اشاره کرد که در گذشته در دورهﻫﺎئی جبهه ملی ایران دارای تشکیلات گستردهﺍی بوده است مثلا در سالﻫﺎی 1339 تا 1343 جبهه ملی در داخل کشور تشکیلات بیست و پنج تا سی هزار نفری داشته که در تاریخ سازمانهای سیاسی ایران کمﺳﺎبقه است در حال حاضر هم جبهه ملی بالقوه از پایگاه مردمی عظیمی برخوردار است که اگر شرایط و فضای سیاسی کشور اجازه دهد این نیروی وسیع طرفدار در درون سازمان متشکل خواهد شد در اوضاع فعلی اولا حاکمیت امکان داشتن محلی برای مرکز تشکیلات و یا داشتن روزنامه برای انتشار عقاید و یا امکان فراخوان مردم برای گردهمائی و تجمع را به جبهه ملی نمیدهد و با این ترتیب ارتباط مردم را با تشکیلات جبهه ملی قطع میکند و ثانیا وجود جو اختناق و ارعاب بسیاری از مردم را از فعالیت حقﻃﻠﺒﺎنه و آزادیخواهانه باز میدارد بهر صورت در شرایط دموکراتیک است که هر گروه سیاسی میتواند پایگاه مردمی و وزن خود را در جامعه نشان دهد.

سوال – به نظر شما اکنون که جوانان زیادی از کشور به درست بودن محتوای سیاستﻫﺎی ملیون از صدر مشروطیت تا به امروز به ویژه دوران ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق پی برده و تلاشهای ملیون را به احقاق حقوق و آزادیهای مردم دیدهﺍند،  اکنون که توجه بی سابقهﺍی نسبت به این خط سیاسی در جامعه دیده میشود،  برای جلب جوانان،  زنان و مردان علاقمند به صفوف نهضت ملی چه باید کرد ؟

پاسخ – بخشی از شرایط و جو فعلی جامعه ایران را بنده در سوال قبل توضیح دادم ولی با وجود اوضاع فعلی و نبودن امکانات باز هم ما از تلاش برای متشکل کردن علاقمندان باز ﻧﻤﻲایستیم و ملت آگاه ایران نیز باید بدانند که احزاب و سازمانهای سیاسی پایهﻫﺎ و ستونﻫﺎی اصلی دموکراسی در جوامع بشری هستند و وصول به دموکراسی جز از طریق تجمع و تشکل در سازمانهای سیاسی متصور نیست بنابراین افرادی که به اعتلا و پیشرفت این مرز و بوم و سعادت و رفاه این ملت فکر میکنند باید در هر گروه و سازمانی که راه و رسمش و اصول عقایدش را ﻣﻲپسندند متشکل شوند.

از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.

پاسخ – من هم از شما برای روشنگری که مینمائید بسیار متشکرم.

http://www.melliun.org/

نهم اردیبهشت 1387 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران