بازگشت به صفحه اول  
 
 

مصاحبه سایت ملیون ایران با دکتر حسین موسویان مسئول تشکیلات و رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

سوال : اخیرا در برنامه میزگرد صدای آمریکا فردی به نام دکتر بهرام بهرامیان ادعا کرد که قبل از انقلاب اسلامی 8 سال یا بیشتر رابط بین مخالفین و محمدرضا شاه بوده است آیا چنین مسئلهﺍی صحت دارد و آیا چنین رابطهﺍی بین جبهه ملی و محمدرضا شاه  وجود داشته است ؟

پاسخ : خیر این موضوع صحت ندارد . مذاکره جبهه ملی ایران با محمدرضا شاه قبل از روزهای انقلاب دوبار صورت گرفته است دفعه اول در سال 1341 که رابط آن بین شاه و جبهه ملی آقای اسدالله علم بود و از طرف جبهه ملی ایران نیز آقایان الهیار صالح و دکتر مهدی آذر طرف مذاکره کننده بودند و سرانجام نیز پیشنهاد شاه برای تشکیل دولت از سوی جبهه ملی ایران رد شد زیرا شاه هیچیک از شرایط اصولی و معقول جبهه ملی را برای تشکیل دولت نپذیرفت . این شرایط که بعدا از سوی جبهه ملی بصورت اعلامیهﺍی برای مردم توضیح داده شد عبارت بود از اینکه اولا شاه بعنوان مقام غیرمسئول در امور حکومت دخالت ننماید و باصطلاح سلطنت کند نه حکومت . ثانیا انتخابات آزاد در کشور برگزار شود و نمایندگان واقعی مردم به مجلس شورای ملی بروند . و ثالثا آزادیهای سیاسی مثل آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب و آزادی اجتماعات در کشور برسمیت شناخته شده و بدانﻫﺎ گردن نهاده شود . رابعا دخالت سازمان امنیت در شئون مختلف ملت ایران که ربطی به امنیت ملی ندارد متوقف گردد اینها شرایطی بود که شاه آنها را نپذیرفت و گفتگوها قطع گردید .

دفعه دوم مذاکرات در سال 1342 زمانیکه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی در زندانهای قزل قلعه و قصر در بازداشت بودند انجام شد . در این مذاکرات فرستادگان شاه آقایان تیمسار پاکروان و همایون صنعتی زاده مدیر موسسه انتشاراتی فرانکلین بودند که البته درباره آقای صنعتی زاده و موسسه فرانکلین و کسانیکه با آن موسسه در ارتباط بودند حرفﻫﺎی زیادی وجود دارد برای انجام این مذاکرات آقای الهیار صالح شرط انجام مذاکره را تشکیل شورای مرکزی جبهه ملی ایران جهت اتخاذ تصمیم مطرح نمود که بدستور شاه عدهﺍی از اعضای شورا که در زندان قصر بودند به قزل قلعه منتقل شدند و جلسه شورای مرکزی در زندان قزل قلعه تشکیل شد خلاصه پیشنهاد فرستادگان شاه در آن جلسه این بود که جبهه ملی به اذاء پذیرش انقلاب سفید شاه چند پست وزارت در کابینه و چند استانداری را به دست آورد و بتواند نمایندگانی در مجلس داشته باشد . در آن جلسه شورای مرکزی نیز بر مواضع و شرایط قبلی جبهه ملی تاکید نمود و پیشنهاد شاه رد شد و پس از آن دیگر هیچ ارتباط و مذاکرهﺍی بین جبهه ملی و شاه وجود نداشته است تا ماههای آخر قبل از انقلاب که مذاکراتی بطور مستقیم بین شاه و آقایان دکتر سنجابی ، دکتر صدیقی و دکتر بختیار بصورت مجزا انجام شد که همگان از کم و کیف آن آگاهی دارند و بنابراین داستان آن 8 سال ادعا شده بکلی بیﺍساس است و بنده قویا آن را تکذیب میکنم.

سوال : فرد نام برده ابراز نمود هدف جبهه ملی از این به بعد فقط بوجود آوردن یک زمینه تفاهم سیاسی است و جبهه ملی ایران به حکومت جمهوری اسلامی و بقیه مسائل هم کاری ندارد و در مورد آن هم صحبت نمیکند از این خواست مراجع بینﺍلمللی هم میتوانند حمایت کنند و با تحریم سیاسی رژیم مجبور است کوتاه بیاید و یا اگر خواست میتواند کوتاه بیاید . آیا این نظر جبهه ملی ایران است ؟

پاسخ : خیر این اظهار نظر هم واقعیت ندارد . جبهه ملی ایران دارای اصول اعتقادی هفت گانهﺍیست که در اول اساسنامه خود به آنها تاکید میکند و مسلما جهت تحقق آن اصول اعتقادی خود تلاش مینماید در اینجا ضروریست که بنده این هفت اصل اعتقادی جبهه ملی را دقیقا از روی اساسنامه نقل نمایم :

اصل اول – حفظ تمامیت ارضی ، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی ، حقوق بشر و حاکمیت قانون .

اصل دوم – تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم ایران به ویژه آزادی احزاب ، انتخابات و و مطبوعات و تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه با هر گونه تجاوز به حقوق بشر .

اصل سوم – جبهه ملی ایران برای حفظ احترام دین مبین اسلام و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی جامعه ایران بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید میکند .

اصل چهارم – استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی ، رشد تولید و افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی .

اصل پنجم – احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و گویشهای تمامی تیرهﻫﺍ و مردم سرزمین ایران .

اصل ششم – تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ایران .

اصل هفتم – اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر اساس حفظ مصالح و منفع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور و پشتیبانی از اصول و هدفﻫﺎی منشور ملل متحد و دوستی و احترام متقابل با همه ملتﻫﺎ و کشورها به ویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی و گروهی و دولتی .

سوال : نکته دیگری که آقای دکتر بهرامیان در میزگرد صدای آمریکا مطرح کرد این بود که گفت طرفداران رژیم سابق هم جزو نیروهای دموکرات شده و جزو طیف جبهه ملی محسوب میشوند آیا نظر جبهه ملی ایران چنین است ؟

پاسخ : خیر . جبهه ملی همانطور که قبلا عرض کردم به اصول اعتقادی هفت گانه خود پایبند است که در اصل اول برقراری حاکمیت ملی در نظام جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است بنابراین ما با طرفداران سلطنت نمیتوانیم همگامی داشته باشیم ضمنا باید تاکید کنم که اکثریت غالب فرهیختگان و آگاهان جامعه ایران این سیاه روزیﻫﺎ و نابسامانیﻫﺎئی را که امروزه ملت ایران به آنها گرفتار است نتیجه عملکرد ناصحیح و عدم رعایت حقوق بشر و حقوق قانونی ملت از طرف رژیم سابق میدانند زیرا که رویدادهای اجتماعی مثل حلقهﻫﺎی یک زنجیر به هم ارتباط دارند و غیر از آن عملکردها و فسادها چه چیز میتوانست زمینه ساز انقلاب 57 باشد ؟ با وجود اینها ما هیچگونه برخورد و مجادلهﺍی با هیچیک از گروهﻫﺎی اپوزیسیون از جمله طرفداران سلطنت نداریم ولی این سلطنت طلبان هستند که از بام تا شام برعلیه جبهه ملی در شرایط موجود که این سازمان در داخل کشور و زیر سایه شمشیر ارتداد برای آزادی تلاش میکند حرف میزنند و توطئه میچینند .

سوال : علت این اقدامات « صدای آمریکا » چیست و چه میتوان کرد که این رسانه رسمی دولت آمریکا چنین اقداماتی را تکرار نکند ؟

پاسخ : من نمیدانم مقصود صدای آمریکا از این اقدامات و ساختن شخصیتﻫﺎی کاذب چیست این به عهده طرفداران صدیق جبهه ملی در خارج از کشور است که به صدای آمریکا متذکر شوند که در اطلاع رسانی بیطرف باشد و بجای گزینش افراد متفرقه با اعضای رسمی تشکیلات جبهه ملی صحبت کند و نظریات واقعی جبهه ملی را انعکاس دهد در غیر اینصورت اعتبار و حیثیت خود را از دست خواهد داد کمااینکه همان میزگرد و گفتهﻫﺎی نسنجیده و جهت دار آن آقایان بسیار به حیثیت و بیطرفی صدای آمریکا لطمه وارد نمود . ولی این را میدانم که در درون جبهه ملی یک « اسب تراوا » نفوذ یافته است که یک پای آن در ایران و پاهای دیگرش در اروپا و آمریکاست و پنهان شدگان در دل این « اسب تراوا » میکوشند یا جبهه ملی را در اختیار بگیرند و یا با تحرکات منفی و اظهارات غیر صحیح آن را بی اعتبار نموده و از بین ببرند ولی نیروهای باورمند و اصیل جبهه ملی ایران هرگز چنین فرصتی را به آنها نخواهند داد . جبهه ملی متعلق به ملت ایران و نسلﻫﺎی جوان و آینده این کشور است و همچنان به راه خود ادامه خواهد داد .

سایت ملیون: جناب آقای دکتر موسویان، از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید بسیار متشکریم.

4 تیر 1378 برابر 24 ژوئن 2008

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران