بازگشت به صفحه اول  
 
 

هشدار مهم جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز

در این یکسا ل بویژه در یکماه اخیر افرادی بدون مسئولیت روشن تشکیلاتی و حتا بدون وابستگی به جبهه ملی ایران در باره جبهه ملی و بنام جبهه ملی در رسانه ها سخن میگویند که غالبا با ناآگاهی و نارسائی اطلاعات خود اذهان را مغشوش میکنند و به عبث میکوشند تا حیثیت این سازمان را مخدوش نمایند. شخصی بنام جبهه ملی در صدای امریکا سخن میگوید که حتا در پاسخ دادن به سئوالی در مورد چگونگی رهبری جبهه ملی ناتوان است و اظهار میدارد که فعلا جبهه ملی ایران رهبر ندارد و در آینده رهبر خود را معرفی خواهد کرد. در حالیکه جبهه ملی ایران یک شورای مرکزی 35 نفری را برای هدایت این سازمان برگزیده است و دارای یک هیئت رهبری پنج نفره انتخاب شده از طرف همان شورای مرکزی میباشد و این هیئت تعیین کننده استراتژی  جبهه ایران است و رئیس این هیئت که در عین حال رئیس شورای مرکزی میباشد رهبر جبهه ملی ایران است. صرفنظر از هیئت رهبری یک هیئت اجرائیه هفت نفری انتخاب شده از بین اعضای شورای مرکزی اداره کننده تشکیلات و امور سازمانی و انتشاراتی و تعلیماتی جبهه ملی ایران میباشد. شخص مذکور در گفتگوی خود ادعای هشت سال رابط بودن بین جبهه ملی ایران و شاه را مینماید که این موضوع کاملا بی اساس بوده و قویا تکذیب میشود. شخص دیگری در همان مصاحبه تلویزیونی مدعی عضویت در جبهه ملی ایران میشود و خود را علاقمند به جبهه ملی ایران قلمداد میکند ولی تحت عنوان پیشنهاد نوگرائی سنگین ترین حملات را نسبت به جبهه ملی ایران روا میدارد و نقطه نظراتی ابراز میکند که بطور کلی با اصول اعتقادی جبهه ملی ایران در تضاد است و نمیداند که نحوه انتقاد یا پیشنهاد در داخل یک سازمان روال دیگری دارد و کشاندن آن به رسانه های عمومی تنها حرکتی در جهت لطمه زدن به شان و حیثیت سازمان تلقی میشود و نه غیر از آن.  جبهه ملی ایران به اطلاع هموطنان عزیز میرساند که هم نحوه گزینش افراد از سوی برخی رسانه ها سئوال برانگیز است و هم بعضی اظهارات این گزینش شدگان برنامه ریزی مشکوکی را نسبت به جبهه ملی ایران نشان میدهد .

هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

28 خردادماه 1387 

عبدالعلی ادیب یرومند – دکتر لقاء اردلان – مهندس عباس امیر انتظام – دکتر هرمیداس باوند – دکتر علی رشیدی – غلامرضا رحیم – مهندس کورش زعیم- دکتر خسرو سعیدی – اصغرفنی پور – سرلشکر بازنشسته ناصر فربد – دکتر مهدی مویدزاده - دکتر حسین موسویان

 

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران