بازگشت به صفحه اول  
 
 

اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت)

روز جهانی کارگر بر کارگران ایران مبارک باد

هموطنان عزیز

در آستانه روز جهانی کارگر هستیم کارگران میهن ما در شرایطی سخت و توان فرسا روزگار میگذرانند آنان پیوسته نگران فردای خویش اند. دستمزدهای ناچیزیکه اکثر در برابر کار در محیط های غیر استاندارد و نامناسب به آنان داده میشود تامین کننده حداقل زندگی آنان نیست. مبلغ تعیین شده از سوی وزارت کار بعنوان حقوق ماهیانه بسیار کمتر از مبلغی است که مسئولین اقتصادی کشور آنرا خط فقر نامیده اند و به این اعتبار همه کارگران ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. خبرهایی که گاه گاه در رسانه ها درج میشود حاکی از اعتراض کارگران بصورتهای تجمع و تحصن در کارخانه ها ست. بسیار هستند کارگرانی که ماههاست حقوق ماهیانه خود را با گرانی های کمر شکنی که وجود دارد دریافت نکرده اند و اعتراض قانونی آنان با خشونت پاسخ داده میشود. برای  خاموش نگاهداشتن صدای کارگران به آنها اجازه تشکیل اتحادیه های صنفی و سندیکائی که برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسلم آنهاست داده نشده است و اگر در مواردی استثنائی سندیکایی بتواند در ارتباط با سندیکاهای بین المللی کارگری اعلام وجود کند مامورین حکومتی آنانرا غیر قانونی شناخته و بشدت سرکوب میکنند که نمونه آن سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی تهران است که رئیس و معاون آن  برای تشکیل سندیکا متهم  به تشویش اذهان عمومی شده و زندانی اند.

در سال 1387 برابر گزارش کارشناسان امور کارگری بیش از 200000 هزار کارگر بیکار شده و 400 واحد اقتصادی تعطیل گردیده است. در سالی که گذشت دهها کارگر بدلیل اعتراض به نابسامانی های محیط کار و عدم دریافت دستمزد روانه زندانها شده اند. کارگران ایران پیوندی ناگسستنی با کارگران جهان دارند و اول ماه مه را پیوسته در هر شرایطی که بوده اند گرامی داشته و از آن برای اعلام خواستهای خود بهره برده اند. کارگران ایران خواستار لغو محدودیت های تشکیل اتحادیه ها و سندیکا ها هستند.

کارگران میخواهند قانون کار بنحوی اصلاح شود که حقوق انسانی آنان تامین شود.

کارگران خواستار کار در شرایطی منصفانه و رضایت بخش هستند.

جبهه ملی ایران با بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام میدارد که نباید تبعیض جنسیتی وجود داشته باشد. همه حق دارند بدون هیچ تبعیض برای کار مزد برابر دریافت کنند. کارگران باید از تامین شغلی برخوردار باشند. اخراج کارگران و بیکار سازی آنان به بهانه رکود اقتصادی باید متوقف گردد. جبهه ملی ایران کار کودکان را غیر انسانی میداند و خواستار پایان بخشیدن به اين استثمار است. ما موکدا میخواهیم که کارگرانیکه برای حقوق صنفی خود و یا دگراندیشی در زندان هستند فورا آزاد شوند.

 11/2/88برابربا اول ماه مه

جبهه ملی ایران (تهران)

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران