بازگشت به صفحه اول  
 
 

اطلاعیه جبهه ملی ایران

در روزهای اخیر در باره خبر ائتلافی که بموجب آن چندی پیش عده ای از شورای مرکزی در آن شرکت کرده بودند، پرسشهایی میشود که در پاسخ آنها به آگاهی می رساند:

در جلسه فوق العاده شورای مرکزی جبهه ملی ایران که روز چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه جاری تشکیل گردید پس از ساعاتی بحث و مذاکره چنین نتیجه گیری شد که:

1- ائتلاف بین افراد از سازمانهای مختلف موضوعیت سیاسی ندارد و همواره ائتلاف بین احزاب معمول بوده و سابقه داشته است آنهم در یک هدف مشخص و مدت معین.

2- آرمانهای ذکر شده در این ائتلاف در منشور جبهه ملی ایران گنجیده شده و بنابراین هر فعالیتی از اعضای جبهه در این راستا (ائتلاف) باید در شورای مرکزی انجام پذیرد و لاغیر. در جلسه مذکور پس از اعلام رسمیت، رای اکثریت قاطع شورا (منهای دو نفر) عبارت ازین بود که شرکت اعضای جبهه ملی در هیچ ائتلافی بعنوان عضو و نماینده جبهه به هیچوجه مجاز نیست و در صورت تخلف، شرکت کننده مشمول مقررات آئین نامه انضباطی قرار خواهند گرفت.

از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران - تهران

ادیب برومند

18 / اردیبهشت / 1388

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران