بازگشت به صفحه اول  
 
 

بيانيه جبهه ملی ايران در حمايت از احترام به حقوق بشر

هم میهنان

امروزه نظام های استبدادی بدون توجه به رعایت اصول حقوق بین الملل بشر و تعهدات ناشی از آن بی پروا مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده و شهروندان خود را که خواستار آزادیهای اساسی هستند بشدت سرکوب می نمایند و هرگونه اعتراض  مسالمت آمیز را مرتبط و منتسب به عوامل خارجی می کنند تا خود را مجاز برای اعمال خشونت و اقدامات سرکوب گرانه بدانند. فراتر از آن با بهره گیری از عناوینی مانند انقلاب نرم و یا انقلاب مخملی و غیره، مطالبات صلح جویانه شهروندان خود را مبنی بر پای بندی به تعهدات بین المللی حقوق بشر و اجرای اصول مربوطه و مندرج در قانون اساسی شان مانند حق اعتراض ، تجمع و غیره را متصف به چنین قصد و نیتی نموده، بی محابا به ضرب و شتم و زندانی کردن و حتی کشتار ایشان دست می یازند. شگفت آنکه آنها در قبال ارتکاب جنایات حقوق بشری از سوی دولتهای استبدادی دیگر، در مقام حمایت از دولتمردان خاطی آنها برمی آیند یا راه سکوت مصلحت آمیز را پیش می گیرند. چنانکه امروزه ما نیز شاهد اتخاذ همین رویه در رابطه با سیاستهای سرکوب گرانه دولت جمهوری خلق چین نسبت به شهروندان مسلمان معترض ایغور واقع در ایالت سین کیانگ هستیم ، مردمی که تا قبل از دهه شصت اکثریت سکنه بومی را تشکیل می دادند ولی پس از مهاجرت دادن نظام دار چینیها از مناطق شرقی به این منطقه، اکنون جمعیت ایغور بصورت اقلیت درآمده و همراه با دیگر اقلیت های مسلمان چون قزاقها ، ازبکها و تاجیکها و همچنین اقلیت مغول بودایی در معرض تبعیض های نژادی ، مذهبی و زبانی قرار گرفته اند، از سویی مسئولیت اداره امور مهم این ایالت به عهده مهاجران «هان» چینی گذاشته شده است، و از سوی دیگر با اقلیت های بومی منطقه به ویژه ایغورها بعنوان شهروندان درجه دو رفتار می شود و اعتراضات مکرر آنها را بدون آنکه اجازه دهند انعکاس خارجی یابد،  سرکوب می نمایند و نکته قابل توجه اینکه این اقدامات خشونت بار ماموران حکومتی با همکاری مهاجران« هان » انجام میگیرد و رویداد اخیر که بازتاب جهانی یافته است نمونه ای از چنین برخوردهای غیر انسانی است که نسبت به اقلیت ایغور اعمال می گردد.

آنچه در این رابطه درخور شگفتی است موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این واقعه غیرانسانی می باشد . با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حقوق مسلمانان و پشتیبانی از محرومان جهان از جمله شاخصه های ارزشی ویژه بشمار رفته است، ولی مقامات جمهوری اسلامی در قبال اقدامات سرکوبگرانه برخی از دول خارجی متصف به خصوصیت استبدادی علیه شهروندان مسلمانشان رویه ای دوگانه داشته است . چنانکه در خصوص اقدامات نظامی سرکوب گرانه ی  روسیه، علیه مسلمانان چچن، مغایر با تعهدات مندرج در موافقتنامه دو جانبه «لبد-ماسخایف» زمان یلتسین، راه سکوت متمایل به رضایت را در پیش می گیرد و در مورد مسلمانان «کوزوو» نیز بهمین نحو برخورد میشود. فراتر از همه از ارتکاب جنایات دولتمردان سودان نسبت به شهروندان ساکن دارفور حمایت مینماید و هم اینک نسبت به ارتکاب نسل کشی مسلمانان ایغور سکوت مصلحت اندیش را پیشه خود مینماید.

جبهه ملی ایران با الهام از ارزشهای دیرینه ایرانی خود مندرج در منشور کوروش ناظر به همزیستی اجتماعی-فرهنگی ، تساهل و سازگاری نژادی و آزادی مذهبی و پایبندی به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر رویدادهای غیرانسانی را در چچن ، و دارفور محکوم مینماید و از تصمیمات دیوان کیفر بین المللی نسبت به خاطیان حکومت سودان قویا پشتیبانی میکند . چنانکه اقدامات سرکوبگرانه اسرائیل در نوار غزه را نیز محکوم مینماید . باری ضمن آنکه توسعه اقتصادی تحسین برانگیز چین را ارج مینهد ، ولی نمیتواند کارنامه منفی حقوق بشر این کشور را نسبت به مردم «تبت» و «سین کیانگ» نادیده انگارد . بهمین جهت ضمن همدردی با مردم ایغور اقدامات چین را در راستای سرکوب ایغورها شدیدا محکوم مینماید و ادامه این روش را درخور تمدن کهن چین و جایگاه ویژه آن در نظام جهانی نمیداند و انتظار میرود همانند توسعه چشمگیر اقتصادی، توسعه مترقیانه در جهت مراعات حقوق بشر را وجهه همت سیاسی و اجتماعی خود قرار دهد.

جبهه ملی ایران

تهران 25 تیرماه 88

 
 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران