بازگشت به صفحه اول  
 
 

سي ام تير روز نمادين تجليل از شهداي راه آزادي از انقلاب مشروطيت تا امروز

هموطنان:

بزرگداشت ياد و خاطره مبارزان و ايثارگران راه آزادي بازگوكننده رسالت خطير و تاريخي نسل حاضر است براي ادامه راه پيشينيان  بمنظور تحقق واقعي آزادي و عدالت در معنا و مفهوم جهاني آن. بويژه انجام دادن اين رسالت براي ملتي كه از يكصد سال  گذشته تا امروز براي كسب آزادي و بهره گيري از مواهب آن در برخورد و تعارض دائم با استبداد داخلي و يا استعمار خارجي بوده است بيش از پيش قابل درك است. مخصوصاً وقتي دو پديده مورد بحث، يعني استبداد داخلي و استعمار خارجي در مواقع خاصي از تاريخ به نوعي به پيوند انفعالي ناميمون مستقيم ياغير مستقيم با يكديگر دست يازيده اند، ثمرات مورد انتظارمبارزان راه آزادي راباوجود پيروزيهاي اوليه با نافرجاميهاي پي درپي روبرو ساخته است. چنانكه انقلاب نافرجام مشروطيت پس از گذشت يك سال در نتيجه عهد نامه 1907 ناظر به تقسيم ايران به مناطق نفوذ و اعمال سياستهاي مشترك بازدارنده از سوي عاقدين عهدنامه( انگليس و روسيه)  با تنگناها و موانع سياسي-اجتماعي پي در پي روبرو گرديد. مردم ايران پس از پشت سر گذاشتن رويدادهاي تلخي چون استبداد صغير،دوران چند سال فترت واشغال نظامي خارجي، بعد ازجنگ بين الملل اول بيكباره با نظام استبدادي جديدي منبعث ازمصالح استعماري مواجه گرديدند. اگرچه نظام مزبور درجهت برقراري امنيت داخلي، افزايش اقتدار حكومت مركزي وبرنامه نوسازي گام هايي برداشت، ولي اصول و ارزشهاي مشروطيت عملا درمحاق تعطيل قرار گرفت ومشاركت مردم دراداره امور سياسي جامعه به فراموشي سپرده شد وفراتر از آن نارسائيها وتك نگريهاي مندرج درنظام  استبدادي بار ديگر كشور را با اشغال نظامي خارجي مواجه ساخت. گو اينكه  بعدازتجاوز تلخ شهريور1320به اهتمام دو قدرت مهاجم براي چندين سال نوعي فضاي سياسي باز براي حفظ آرامش پشت جبهه متفقين برقرار گرديد، ولي اين رويداد نيزدولت مستعجلي بيش نبودوچندي پس ازپايان جنگ مجدداً استبداد داخلي  درعرصه اجتماعي وسياسي كشورجان گرفت. با بروز جنگ سرد، پديدار شدن تضاد وشكاف بنيادين بين متفقين زمان جنگ، تشديد رقابت اقتصادي بين قدرتهاي سرمايه داري به ويژه برسر مسئله انرژي،  اصول وهنجارهاي نظم نوين جهاني مندرج در منشور ملل متحد به ويژه حقوق بشر وآزاديهاي اساسي واصل آزادي تعيين سرنوشت مردم همراه باظهور جنبشهاي آزادي طلبانه وضد استعماري درنقاط مختلف جهان همه و همه فرصتهايي بوجود آورد كه مردم ايران درپرتو ملي كردن صنعت نفت خيزش جديدي را براي پايان دادن به نفوذ استعماري وقت ،كسب استقلال واقعي سياسي واقتصادي واحياي اصول واقعي مشروطيت درپيش گيرند. اگرچه نهضت مردمي وملي مورد بحث درعرصه هاي حقوقي وسياسي خارجي چون ديوان بين المللي دادگستري وشوراي امنيت سازمان ملل متحد به پيروزيهايي دست يافت وملي كردن صنعت نفت الهام بخش جنبشهايي درمنطقه گرديد،ولي بار ديگر در سايه اتحاد ناميمون استعمار خارجي واستبداد داخلي، ناكامي ديگري بر سرنوشت  آزادي بدست آمده وفرايند مورد انتظار  آن رقم خورد وبراي چند دهه استبداد شوم برجامعه ايراني حاكم گرديد ولی نظام مزبور سبب ناسازگاري با ايجاد وتوسعه فضاي سياسي باز واعمال ديكتاتوري ازسويي وبي بند وباري هاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي ازسوي ديگرزمينه ساز جنبش ديگري براي تغيير وضع موجود وبراي نيل به آزادي، عدالت ومردم سالاري گرديد. اما دريغ كه اين خيزش نيز با تمام نويدهاي اوليه به استبداد ژرف مذهبي مبتني بر ارزشهاي بنياد گرايانه منتهي گرديد وبار ديگر آزاديهاي مورد انتظار به ناكامي ونافرجامي انجاميد ودر نتيجه جامعه بانوعي تعارض دروني وآشفتگي سياسي واجتماعي مواجه گرديده است .شگفت آنكه درخواست كنندگان ومتقاضيان تغيير مسالمت آميز وضع موجود وخروج از بن بستها كه براساس موازين قانوني عنوان شده است با واكنشهاي شديدسخت افزاري ومهندسي شده روبرو گرديده ومتصديان امور پذيراي هزينه هاي سياسي بس سنگين  شده اندكه بي ترديد پيامدهاي بس نگران كننده درپيش خواهد داشت. كوتاه آنكه همانطور كه گفته شد درجريان مبارزات مردم ايران از مشروطيت تا امروزبراي نيل به آزادي واعتلاي وطن بسياري نقد جان باختند وباشهادت داوطلبانه خودنهال آزادي و حيثيت ملي را آبياري كردند. ياد و خاطره جان باختگان راه آزادي در رويدادهايي چون مشروطيت،  سي تير، تحولات 1979و جنبشهاي مسالمت آميز اخیر در حقيقت تلاشي بوده است آگاهانه براي ادامه مبارزه در پرتو مقتضيات روز جهت دستيابي به ارزشهاي جهانشمول: يعني آزادي، مردم سالاري، حقوق بشر و حكومت قانون.

 جبهه ملي ايران همواره برآن بوده كه بزرگداشت ياد و خاطره شهدا وايثارگران راه آزادي در هر كسوت و پوششي كه بوده اند، صرفا براي آن است كه نسل حاضر و آينده  را به رسالت خطير تاريخيشان آشنا و آگاه سازد در اين رابطه برگذاري مراسم سي تير در واقع نمادي است براي بزرگداشت ياد و خاطره تمامي مبارزان و شهداي راه آزادي از مشروطيت تا امروز. بهمين جهت برگذاري اين مراسم را در شرايطي كه بسياري از مدافعان راه آزادي نقد جان باخته اند و يا دربند مي باشند امري ضروري ميداند.

26/4/89

تهران - جبهه ملی ایران

 

 
 
بازگشت به صفحه اول

ساير مطالب مربوط به جبهه ملی ايران

 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران