اعلام حساب بانکی جبهه ملی ايران

برای ياری رسانی به قربانيان زمين لرزه و کمک به بازسازی بم

 

جبهه ملی ايران از همه هم ميهنان و هم انديشان داخل و خارج کشور عاجلانه درخواست می کند که برای کمک به قربانيان مصيبت دهشتناک زمين لرزه بم و نيز کمک به بازسازی بم، تا آنجا که توان دارند و امکانات ماليشان اجازه می دهد ما را ياری دهند.

برای اين منظور يک حساب بانکی به شرح زير برای دريافت کمکهای نقدی شما باز کرده است:

                             حساب پس انداز شماره:  8012790

                     بانک ملی ايران شعبه 271 اسکان، تهران

                     بنام: آقای حسين شاه حسينی و خانم وزيری اردلان

 

خواهشمند است کمکهای نقدی خود را به حساب بالا واريز و در اين امر حياتی و ميهنی شرکت فرماييد.

 

                                                                             روابط عمومی جبهه ملی ايران

                                                                                      7 دی 1382