اعلاميه جبهه ملی ايران

در گراميداشت سالگرد فاجعه 18 تير 1378

 

به  افتخار  قرين  باد   نام    دانشجو           که هست پاس فضيلت مرام دانشجو

چوهست بيشه شيران فضای دانشگاه            سزد که   نام ُکنيمش  ُکنامِ  دانشجو

 

           چگونه حکومتی اجازه ميدهد که چنين رفتار شرم آوری ازسوی مزدوران ولگرد نسبت به دانشجويان بشود؟ به چه جهت يک مشت اجير بی هويت وجاهل افسارگسيخته را بجان عزيزترين فرزندان اين کشورمياندازيد؟

جای بسی تاسف و تعجب است که صاحبان قدرت و کسانی که به هر تقدير بر مسند حکومت تکيه زده اند، آن چنان غرورقدرت وخودکامگی ديدگانشان را بسته است که واقعيت ها را نمی بينند و حقيقت را درک نميکنند.

زمامداران سالخورده بايد بدانند که تعيين مقدرات کشور، در آينده نه چندان دور، متعلق به دانشجويان است. آنان که بيشترعمر خود را صرف تحصيل دانش کرده اند وازامتحانات دشوار سرافراز بيرون آمده اند و هنوز در پی خودسازی علمی و فرهنگی خود برای خدمت به کشور هستند، حق دارند ازهم اکنون درباره  آنچه بر ميهن و هم ميهنانشان می گذرد بينديشند و نسبت به آن بی تفاوت و بی طرف نباشند. دانشجويان از نابسامانی ها ونابهنجاريهای سياسي، اقتصادی و اجتماعی آگاهند و ناراحتی را تحمل نمی کنند؛ به ويژه اينکه احساسات تند و سرکش دوران جوانی هم بر آتش آن دامن می زند. پس اگر آوای مخالفی درانتقاد از حاکميت سرميدهند، بايد گوش داد، پاسخگو بود و دربرابر بيتابی آنان بردباری کرد، نه اينکه عده ای لات را بجان آنان انداخت و رسوايی ببار آورد. حادثه تيرماه 1378، که ازننگبارترين رخدادهای دوران جمهوری اسلامی است، حمله  بی شرمانه وهجومی ددمنشانه به خوابگاه دانشجويان بود که دامان حکومت را به يکی ازبدترين و تنفرانگيز ترين آلودگيها بيالود و کوس رسوايی کسانی را که مدعی رعايت حقوق بشر اسلامی هستند بر بام عالم به صدا در آورد!

اين حمله گستاخانه که بوسيله مشتی اوباش مزدور و ولگردان بی سروپا وماجراجويان درنده خو با حضور و تماشای نيروی انتظامی صورت پذيرفت، و شبانه موجب هتک حرمت و آزار شديد بدنی و ضايعات جانی و مالی دانشجويان شد، قلوب هم ميهنان را جريحه دار ساخت وسخت نفرت عمومی را برضد آمران و عاملان آن برانگيخت. عمليات خشونتبار در روز 23 تير 1378، در بازتاب به اعتراضات و تظاهرات دانشجويي، نشان داد که قدرت مداران بهر وسيله و شيوه ای برای سرکوب آوای مخالف و تثبيت بقای خود دست ميزنند، و معيارهای رفتاری اجتماعي، جهانی و حتی انسانی برای آنها معنايی ندارد.

هنوز ياد تلخ آن رويداد شرم انگيز مانند خاری در دلها می خليد و داغ رسوايی را بر پيشانی جنايتکاران مردم ستيز مجسم می نمود، که درروزهای اخير نيز حوادث ديگری همانند رخداد 18 تير، دردانشگاههای تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايی و بسياری دانشگاههای شهرهای ديگر به وقوع پيوست، بار ديگر بسياری از دانشجويان زخمی ومضروب وهزاران نفر دستگير و زندانی شدند، و برتاريخچه ننگين سانحه پيشين برگهای ديگر افزوده شد.

اين رويدادهای ناگوار در هنگامی بوقوع می پيوندد که تهديدهای بيگانگان هر لحظه ممکن است برای تماميت ارضی کشور خطرآفرين باشد. ولی بدبختانه سوء سياست دست اندرکاران حکومت، و عدم اعتنای آنها به آينده کشور، و دل مشغولی آنها فقط به ادامه بقای خود، به جای دلجويی و تحبيب مردم، بر نارضايی آنان می افزايد و دشمن را جری تر می سازد.

درکجای دنيا سابقه دارد که در سالگرد يک حادثه شوم و وحشتناک و َخَلجان خشم عمومی در آن رويداد دلخراش، حوادث هولناک ديگری همانند آن به وسيله همان گونه اشخاص ماجراجوی مزدور و غير مسئول صورت وقوع يابد و زخمهای دردناک ديگری بر جراحات سابق افزوده گردد. اين در حاليست که حاکميت، بجای مجازات آشوبگران ازآنها حمايت می کند، و درعوض دانشجويان را سرکوب کرده به زندان می اندازد. دستگاه قضائی هم دربرابراينگونه ستمگريها وکارهای فجيع اين درنده خويان،با بی اعتنايی وحتا به طرفداری ازمتجاوزان عمل می کند. وای برحال کشوری که با داشتن عنوان جمهوري، در آنجا حريم حرمت دانشجو به وسيله اوباش و اجامر مورد تجاوز قرار گيرد وچنين اعمال وحشيانه ای مايه خشنودی دستگاه حکومت گردد.

جبهه ملی ايران، با محکوم کردن اين قبيل اعمال ناشايست، يادبود هجدهم تير را گرامی می دارد و با فرود آوردن سر تکريم به پيشگاه دانشجويان معزز يادآوری می کند که دانشجويان با حفظ معصوميتی که همواره دارا بوده اند، به گونه ای عمل نکنند که بهانه به دست حاکميت زورگو و خشن داده شود و گناه هر پيشامد ناگواری را بگردن جنبش دانشجويي، که درحال حاضر مهمترين عامل ابراز وجود ملت برای استقرار آزادی و ساختار مردم سالاری در کشور می باشد، بياندازد. مطالبه حقوق با متانت و قانون پسندی و سلامت نفس شايسته دانشجويان است و درگيری با افراد سبکسر و سبکمايه دون مقام آنان. بديهی است که در اين صورت حمايت قاطبه ملت پشتيبان آنهاست.

                                                                                

                           تهران14تير1382

                                جبهه ملی ايران