اعلاميه جبهه ملي ايران

 درباره بازداشت دوباره عباس امير انتظام

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد

 

هم ميهنان آگاه و بيدار:

 

چنان که می دانيد، کار بدستان امنيتی وابسته به تماميت خواهان حاکميت، که ملت ايران بارها با رفتاری مدنی دست رد به سينه آنان زده است، در راستای تهديد و نيز تحديد آزادی های مصرح در اعلاميه حقوق بشر جهاني، که جمهوری اسلامی ايران نيز از امضاء کنندگان اين منشور می باشد، مهندس عباس امير انتظام را بار ديگر به دادگاه غيرقانونی انقلاب احضار کرده و با ناديده گرفتن مرخصی استعلاجی ايشان جهت درمان بيماريهايی که در طول فزون بر بيست سال زندانی کشيدن، گريبانگيرشان شده است، روانه زندانشان کرده اند.

 

مهندس امير انتظام، عضو شورای رهبری جبهه ملی ايران، ثابت کرده است که تسليم توبه نامه نويسی های "کيهان"ی و برنامه سازی های هويتی امامی ها و لاريجانی ها نمی گردد؛ و به يقين، اين بار نيز از اين آزمون سرافراز بيرون خواهد آمد. از سوی ديگر، به فاصله سه روز، دکتر پرويز ورجاوند، سخنگو و عضو شورای رهبری جبهه ملی ايران، به شعبه 26 دادگاه انقلاب احضار می گردد. اين حوادث در حالی رخ می دهد که جبهه ملی ايران طرح مترقی همه پرسی تعيين نظام سياسی را در شرايط بحرانی کنونی به عنوان يک راه حل اساسی جهت برون شد از بحران، بگونه ای ساختار يافته و تعريف شده، پی می گرفته است. چهاراعلاميه اخير امير انتظام نيز با اين رويکرد همسوست.

 

از سوی ديگر، بايد بررسی شود که چه دستهايی در طيف اقليت حاکميت، به دنبال آنند که در شرايطی که تهديدات خارجی و اوضاع پر آشوب منطقه تماميت ارضی ميهن ما را به مخاطره افکنده است، بجای آنکه در پی همگرايی ملی باشند، با اقدامات آزادی ستيز و ضد مردم سالاری بر بحران های داخلی کشور می افزايند تا، به تصور خودشان، موقعيت خود در يک فضای آشوب زده، حتی با پشتوانه قوه قهريه، تحکيم کنند. به راستي، به زندان افکندن حقوقدانان شجاع و عدالت خواهی چون دکتر زرافشان، دکتر دادخواه، يا نويسندگانی چون دکتر زيدآبادي، عليرضا جباري، و محکوميت های برخی دانشجويان، با کدام منطق که دغدغه منافع ملی را داشته باشد سازگار است؟ احضار نماينده خانه ملت، بی توجه به مصونيت پارلماني، که تنها جرمش دل نگرانی نسبت به وضعيت نابسامان زندانيان سياسی و مطبوعاتی است که گاه از ابتدايی ترين حقوق شهروندی و انسانی محروم   می باشند، ويا احضار سخنگوی دولت که از هم ميهنان گرانقدر کرد است، چه توجيه منطقی می تواند داشته باشد؟

 

                                                                                      جبهه ملی ايران

                                                                                      11/02/1382