اعلاميه جبهه ملی ايران

درباره حکمهای غيرقانونی شخصيت های مبارز

 

 

بنام خداوند جان و خرد

 

ملت  بزرگوار ايران،

 

به قدرت نشستگان حاکميت بار ديگر نشان دادند که نه تنها هيچ اهميتی به عاقبت اين کشور در اين دوران حساس و بحرانی و سرنوشت ساز نمی دهند، بلکه حتا قادر به درک موقعيت خود نيز در اين شرايط نيستند و با دست خود قايقی را که برآن سوارند سوراخ می کنند.

 

اعلام حکم های شديد و غير انساني، پس از بازداشت غيرقانونی و محاکمه غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه در تخلف اصل 168 قانون اساسي، توسط دادگاهی غيرصالح، عليه پانزده نفر از خوشنام ترين مبارزان راه آزادی و مردم سالاري، نشان می دهد که جناح محافظه کار تندرو، پس از مدتی ترديد، دوباره از يک احساس کاذب امنيت شغلی برخوردار شده است. اعزام مجدد امير انتظام به زندان نيز مويد اين تصور است که با افزايش فشار و خشونت، حفظ مسند قدرت مطلقه آنان برای مدتی بيشتر امکان خواهد داشت.

 

اعلاميه جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نيز از امضاء کنندگان آن می باشد، در بند های 19، 20 و 21، آزادی بيان عقيده را تضمين کرده و آنرا حق مسلم هر فرد بشمار آورده است. بنابراين، بازداشت و زندانی کردن کسانی که بطور مسالمت آميز عقايد خود را ابراز می کنند، و تشکيل دادگاههای آنچنانی و صدور حکمهای شديد و غير انسانی برای بوحشت انداختن و منصرف کردن مخالفان، نه تنها تخلف صريح از ميثاقهای بين المللی روابط بشری است که در قرن حاضر حفظ آنان از ضرورتهای دهکده جهانی می باشد، بلکه می تواند آنان را همانند حکومتهای سابق برخی کشورها هدف خشم جامعه جهانی قرار دهد.

 

جبهه ملی ايران به هر پانزده نفر شخصيت مبارزی که به عنوان چهره های ملي-مذهبی نوبتشان رسيده که مورد تهاجم حاکميت قرار بگيرند، درود می فرستد و مطمئن است که شکست نهايی با بدخواهان آنان خواهد بود.

 

                                                                                        جبهه ملی ايران

                                                                                      21 ارديبهشت 1382