نامه دکتر محمد مصدق به سفیر کبیر انگلیس

31 خرداد 1330

از نخست وزیر

سفیر کبیر عزیزم

نفت انگلیس و ایران از امور داخلی کشور است. شرکت سابق هرنوع مکاتبه که با دولت دارد مستقیما با وزارت دارائی به عمل میآورد. بنابراین نامه مورخ بیست و یکم ژوئن 1951 آنجناب و ضمیمه آن بدین وسیله اعاده داده میشود.

ارادتمند

امضا – دکتر محمد مصدق

جناب آقای شپرد سفیر کبیر دولت پادشاهی انگلیس

تهران

Letter by Dr. Mossadegh to British ambassador, rejecting the british claim that it had the right to  intervene in the nationalization of the oil industry in Iran. This was an assertion of Iranian sovereignity